Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Projekt AIR TRITIA

05/12/2019 Marcin Węgrzyn
Miasto Opole od sierpnia 2017r. bierze udział w projekcie pn.: „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA/ AIR TRITIA”. Głównym celem projektu AIR TRITIA jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawą jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Projekt ma pomóc w ujednoliceniu na poziomie międzynarodowym przestrzennych baz niezbędnych danych, narzędzi do efektywnego zarządzania jakością powietrza (system zarządzania jakością powietrza i system ostrzegawczy).
W ramach projektu opracowywana jest strategia poprawy jakości powietrza dla poszczególnych miast biorących udział w projekcie oraz zostaną zaproponowane działania w zakresie ograniczenia emisji pochodzących z różnych źródeł na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich i regionów obszaru TRITIA. W wyniku realizacji projektu powstanie wspólna strategia zarządzania jakością powietrza na terenie EUWT TRITIA oraz strategie specyficzne dla 5 miast (Opole, Rybnik, Opava, Ostrawa, Žilina). W projekcie AIR TRITIA, poza wskazanymi miastami, biorą udział: VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, ACCENDO – Centrum Nauki i Badań w Ostrawie, Žilinski Uniwersytet w Žilinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Europejskie Grupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o., Kraj Morawsko-Śląski, Žilinski Kraj, Województwo Śląskie, Województwo Opolskie.

W ramach projektu AIR TRITIA dotychczas opracowano:
 1. Model zanieczyszczenia powietrza
 2. Badania społeczno-ekonomiczne dla regionu TRITIA, analizując wielkość struktury miast i gmin, aktualny rozkład działalności gospodarczej, w tym prognozę ich rozwoju, opis ekonomicznych i społecznych aspektów dotyczących populacji (mieszkalnictwo, bezrobocie, etc.).
 3. Badania epidemiologiczne obszaru TRITIA, dotyczące stanu zdrowia populacji pod względem chorób, na których występowanie może mieć wpływ jakość powietrza. Badanie koncentruje się na nowotworach złośliwych, szczególnie tchawicy, zapaleniu oskrzeli i płuc, chorobach sercowo-naczyniowych i chorobach układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych.
 4. Szczegółowy model transportu całego obszaru (SK: Samorządowy Kraj Żyliński, CZ: Kraj Morawsko-Śląski, PL: Województwa Śląskie i Opolskie), importowany z modeli transportowych poszczególnych miast. Model obejmuje miasta: Opawa, Ostrawa, Opole, Rybnik i Żylina. Opisane modele miejskie są przetwarzane w oparciu o rzeczywiste obciążenie ruchem i badania mobilności.
 5. Bazy danych:
 • przestrzenną bazę danych demograficznych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina. Demograficzne dane są wykorzystywane do modelowania oraz do dalszych analitycznych działań realizowanych w ramach projektu AIR TRITIA;
 • geograficzną przestrzenną bazę danych, która obejmuje struktury administracyjne, tereny zabudowane, budynki, cyfrowy model terenu i punkty adresowe, dla całego obszaru TRITIA, w zakresie niezbędnym do realizacji działań projektowych i zintegrowane do wspólnego układu współrzędnych (WGS);
 • meteorologiczną przestrzenną bazę danych, która zawiera dane meteorologiczne w formie stabilnych róż wiatrowych (SWR) na lata 2006, 2010 i 2015. Naukowcy przetworzyli SWR na dane wejściowe do modelowania systemu ADMoSS;
 • przestrzenną bazę danych transportu, która zawiera dane dotyczące natężenia ruchu (AADT z podziałem według typu pojazdu) i wymagane parametry (prędkość ruchu, natężenie ruchu) podłączone do sieci komunikacyjnej w skali 1:10 000 w latach 2006, 2010 i 2015;
 • przestrzenną bazę danych kotłów domowych, która zawiera dane dotyczące emisji z ogrzewania domowego w całym regionie TRITIA. Baza danych zawiera dane dotyczące kotłów domowych wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do obliczenia emisji na lata 2006, 2010 i 2015;
 • przestrzenną bazę danych źródeł przemysłowych, która zawiera dane dotyczące emisji benzo (a) pirenu i pyłu zawieszonego PM2,5 dla całego terytorium. Baza danych zawiera dane dotyczące zasobów przemysłowych za lata 2006, 2010 i 2015;
 • przestrzenną społeczno-ekonomiczną bazę danych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich: Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina.  Dane dostarczają informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców tego obszaru i posłużą do skutecznego ukierunkowania działań, które zostaną zaproponowane w przyszłych strategiach ochrony jakości powietrza.
 • przestrzenną bazę danych epidemiologicznych dla regionu TRITIA, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych obszarów miejskich miast partnerskich Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina. Dane zawierają informacje o występowaniu chorób, których przyczyna jest związana z jakością powietrza. Dane dostarczają informacji na temat sytuacji epidemiologicznej populacji obszaru i będą służyć skutecznemu ukierunkowaniu działań, które zostaną zaproponowane w przyszłych strategiach ochrony jakości powietrza.
Dokonano również:
 1. Przeglądu właściwych zrealizowanych i aktualnych, finansowanych ze środków UE projektów dot. jakości powietrza, zawierających dużą ilość danych i informacji, które zostaną wykorzystane do wdrożenia w ramach projektu AIR TRITIA.
 2. Przeglądu prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza, w którym porównuje się normy prawne Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji oraz ich związek z polityką i prawodawstwem UE. Największą różnicą jest to, że Polska nie ratyfikowała jeszcze 3 ważnych protokołów
  w ramach „Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości”: Protokół w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych i Protokół w sprawie Zakwaszenia, Eutrofizacji i Powstawania.
 3. Przeglądu badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Badania pokazują, że jakość powietrza w regionie TRITIA jest jedną z najgorszych w UE. Wraz z północną częścią Włoch jest to jeden z obszarów o wysokiej trwałości cząstek stałych (PM10 i PM2,5). Dopuszczalne poziomy benzo(a)pirenu są w największym stopniu przekraczane w regionie TRITIA
  w ramach całej UE.
Udział Miasta Opola stanowi 15% wartości przedsięwzięcia. Natomiast 85% stanowić będzie dofinansowanie z programu Interreg CE. Planowane do poniesienia koszty będą obejmowały uczestnictwo w konferencjach realizowanych w ramach Projektu, spotkaniach roboczych (w tym delegacje, noclegi itp.), wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w Projekt, zakup wyposażenia, zlecanie opracowania i publikację artykułów prasowych.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu