Herb Opole
Rozpoczynamy kolejną kampanię edukacyjną w ramach programu "Czyste powietrze-oddech dla Opola", skierowaną do wszystkich mieszkańców Opola, w tym zwłaszcza do najmłodszych.

Miasto Opole rozpoczęło kolejną kampanię edukacyjną dla opolan w ramach programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola”. Jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej, tworzenie i utrwalanie nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz pokazywanie zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia niskiej emisji. W dalszym ciągu będziemy zachęcać mieszkańców do aktywnego korzystania z utworzonych dotychczas systemów informowania o jakości powietrza oraz propagować wiedzę na temat prowadzonych przez Urząd Miasta działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Kampania ta stanowi kontynuację podejmowanych wcześniej działań przez Miasto Opole pod nazwą „Czyste powietrze oddech dla Opola”, obejmujących również udzielanie dotacji na nowe ogrzewanie. W szczególności kampania ma na celu dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat:


08/04/2021 Marcin Węgrzyn
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel będzie mógł online składać deklaracje dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W deklaracji oprócz danych osobowych trzeba będzie wskazać adres nieruchomości, a przede wszystkim liczbę i rodzaje eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczenie i rodzaj wykorzystywanego paliwa. Głównymi celami CEEB jest poprawa jakości powietrza oraz udostępnienie organom administracji skutecznego narzędzia do walki z niską emisją.

Więcej informacji pod adresem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szefowa-gunb-odchodzimy-od-lokalnych-i-rozproszonych-informacji-na-temat 
16/03/2021 Marcin Węgrzyn
Podsumowanie projektu AIR TRITIA

Kończy się projekt AIR TRITIA, w którym Miasto Opole uczestniczy już od 2017 r. W tym czasie współpracowaliśmy z naszymi partnerami projektu: Miastem Rybnik, Miastem Opawa, Miastem Ostrawa, Miastem Žilina, Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TRITIA
Sp. z o. o., VŠB - Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, ACCENDO - Centrum Nauki i Badań
w Ostrawie, Žilinskim Uniwersytetem w Žilinie, Głównym Instytut Górnictwa, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. W projekcie uczestniczyli jeszcze: Województwo Opolskie, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski, Žilinski Kraj.

Projekt obejmował obszar Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA (region TRITIA). TRITIA obejmuje region opolski, śląski, morawsko-śląski (CZ) i region Žilina (SK).
Zajmuje powierzchnię 34 069 km2, a zamieszkuje go 7,8 miliona ludzi. Problem zanieczyszczonego powietrza jest dotkliwy w tej części Europy.

27/11/2020 Marcin Węgrzyn
Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

  Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.                                                                                                        

  Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

  Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

21/08/2020 Marcin Węgrzyn
Kontynuacja projektu "Bilet do czystego powietrza"

15 lipca 2020 r. Miasto Opole oraz przedstawiciele dwóch spółek miejskich tj. Zakładu Komunalnego Sp. o.o. oraz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. podpisali kolejne porozumienie dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia dodatkowe, organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze. 

Od lipca 2018 roku Miasto Opole wspólnie z ECO i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego. Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

21/08/2020 Marcin Węgrzyn
Nowy "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020 przyjął nowy "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego" , którego zapisy wchodzą w życie w dniu 19 sierpnia br. 

Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5,. „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” jest dokumentem strategicznym, którego nadrzędnym celem jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Działania wskazane w Programie ochrony powietrza dotyczą całego obszaru województwa opolskiego.

18/08/2020 Marcin Węgrzyn
Kontakt
Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. +48 77 54 11 375
fax +48 77 45 11 876
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole
tel. +48 77 45 11 800Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu