Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Opola na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"

W dniu 29 grudnia 2022r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LXVI/1187/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola".

1. Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, obejmujących zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku na terenie miasta Opola.

2. Informacje dla Beneficjenta (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych):
   1)    Rozpoczęcie realizacji zadania (należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac związanych z likwidacją dotychczasowego systemu ogrzewania oraz instalacją ogrzewania proekologicznego, których przedmiot będzie objęty dotacją) może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie dotacji przez obie Strony, tj. Miasto Opole i Beneficjenta.
   2)    Ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.
   3)    Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Programu.

3. Beneficjent ubiegający się o dotację celową powinien:
   1)    po ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Opola naboru wniosków, złożyć odpowiedni Wniosek P1 lub P2 wraz z wymaganymi dokumentami;
   2)    po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji i otrzymaniu stosownej informacji z Urzędu Miasta Opola, podpisać Umowę dotacji;
   3)    po zrealizowaniu przedsięwzięcia złożyć Wniosek R1 (rozliczający) wraz z wymaganymi dokumentami, jednak nie później niż do 15 października roku, w który została przeprowadzona inwestycja.

4. Przez zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne należy rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
   1)    podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
   2)    kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)/kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny) wraz z instalacją,
   3)    ogrzewanie elektryczne,
   4)    kocioł olejowy kondensacyjny,
   5)    pompa ciepła powietrze/ powietrze, pompa ciepła powietrze/ woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej lub gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
   6)    kocioł na pellet drzewny/kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kocioł zgazowujący drewno spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

5. Likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np.: przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym.

6. Likwidację palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi  należy rozumieć jako ich całkowitą likwidację, poprzez wyburzenie lub demontaż, z wyjątkiem pieców podlegających trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych ich usunięcia lub ich walory estetyczne, dekoracyjne lub szczególną ochronę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pieców, w których montowane będą elektryczne wkłady grzewcze. Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych lub zamurowanie paleniska.

7. Dopuszcza się posiadanie w lokalu lub budynku jednorodzinnym wyłącznie jednego następującego urządzenia grzewczego:
   1)    kominek na drewno pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń, a także stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych.

8. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji przez wspólnotę mieszkaniową jest:
   1)    likwidacja wszystkich pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałym i użytkowanych w lokalu/budynku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust.10
   2)    zmiana systemu ogrzewania minimum w dwóch lokalach w budynku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji.
 
9. Dotacja może być udzielona jednorazowo na dany lokal lub budynek, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.

10. W przypadku gdy Beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, któremu przysługuje odliczenie podatku VAT od zrealizowanego zadania, dotacja  będzie przyznana jedynie do wartości netto zadania.

11. Dla lokali, budynków lub ich części, w których jest prowadzona działalność gospodarczą, dotacja nie jest udzielana w pełnej wysokości określonej w § 3 ust. 2 uchwały. W takim przypadku dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, która zostanie wyliczona proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni lokalu lub części budynku, nieprzeznaczonej pod działalność gospodarczą.

12. Szczegółowy opis zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola, został określony w ww. Uchwale.

13. Dokumenty, o których mowa powyżej, można składać:

   1)    w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter),
•    w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
•    w czw. w godzinach 7:30-17:00;
•    w pt. w godzinach 7:30-14:00;

   2)    w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pokój 319 i 323;
•    w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
•    w czw. w godzinach 7:30-17:00;
•    w pt. w godzinach 7:30-14:00.

   3)    przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole;

   4)     lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eKOGRANT dostępnej na stronie   
            internetowej: https://wymianakotla.opole.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77/ 45 11 910, 77/ 54 11 375


Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu