Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Aktualności

Nabór zgłoszeń do „Programu dofinansowań PGNiG OD“ Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2024.

          PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z Programu wspierającego wymianę wyeksploatowanych źródeł ogrzewania oraz instalację nowych systemów grzewczych w roku 2024.
          Oświadczenie o zamiarze realizacji przedsięwzięcia mogą składać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które przystępują do Programu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). Przedsięwzięcie musi dotyczyć budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego innego niż budynek jednorodzinny.
         Szczegółowe zasady naboru o udzielenie dofinansowania, warunki dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Regulaminie o dofinansowania.
Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie, symulacja wysokości dofinansowania dostępna jest na stronie https://pgnig.pl/dofinansowanie .
08/05/2024 Klaudia Rosa

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

          Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. 
        Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.
          Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
          Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.
18/04/2024 Klaudia Rosa

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

     Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” rozszerzając zakres osób mogących się zwrócić o dofinansowanie o:

  • najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Opola wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność miasta Opola,
  • wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych gdzie znajduje się od 3 do 7 lokali.

  

28/03/2024 Marcin Węgrzyn

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki inwentaryzacji budynku. 

20/03/2024 Marcin Węgrzyn

Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem - 2024 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2024 r. podjął uchwałę Nr 11435/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych oraz opiniowania.

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/

26/01/2024 Marcin Węgrzyn

Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie miasta Opola na zadania planowane do realizacji w 2024r.

18/01/2024 Marcin Węgrzyn
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu