Herb Opole

Aktualności

Program „Czyste powietrze” 2020. Zmiany i nowe zasady od 15 maja

Zmiany i nowe zasady programu "Czyste Powietrze" od 15 maja 2020 r. Dzięki nim otrzymanie dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych będzie prostsze - zapowiada Minister Klimatu. Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 miliardy złotych na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” na nowych zasadach rozpocznie się 15 maja 2020 roku.

12/05/2020 Marcin Węgrzyn
Informacje o jakości powietrza dostępne na tablicach informacji pasażerskiej

Na 45 tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zainstalowanych na opolskich przystankach komunikacyjnych, wyświetlane są informacje dotyczące stanu jakości powietrza. Tablice wyświetlają poziom zawartości pyłu zawieszonego PM10 w mikrogramach na metr sześcienny oraz indeks jakości powietrza w zależności od stężenia pyłu PM10 w powietrzu.

Informacje o stężeniu pyłu PM10 pobierane są ze stacji zlokalizowanej przy ul. Koszyka, będącej częścią Państwowego Monitoringu Środowiska zarządzanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

22/04/2020 Marcin Węgrzyn
KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu[1] w roku 2020.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń bezno(a)pirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 

20/04/2020 Marcin Węgrzyn
Opole wraz gminami walczyć będzie o poprawę jakości powietrza

Podpisano porozumienie o współpracy między województwem, a gminami o dofinansowanie programu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Opole jest jednym z partnerów tego projektu.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji. Celem jest wspólna walka o poprawę stanu powietrza w województwie.

Opole od dawna prowadzi szereg zadań w zakresie ochrony powietrza, w tym udziela dotacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom na wymianę starych pieców. Prowadzi też monitoring jakości powietrza w 40 lokalizacjach, edukację ekologiczną i doradztwo. Co więcej realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców.

07/02/2020 Marcin Węgrzyn
Ruszył rozszerzony miejski monitoring jakości powietrza
Od 2 stycznia uruchomiony został nowy system monitoringu jakości powietrza dla Opola. Dotychczas obejmował on 25 czujników firmy AIRLY, a obecnie mamy już dostęp do 40 lokalizacji.
W ramach systemu we wszystkich lokalizacjach dotychczasowych oraz nowych zamontowane zostały nowe czujniki, które są wyposażone w zasilanie awaryjne w postaci akumulatora, który zapewni działanie urządzenia przez minimum 4 dni, w przypadku braku zasilania oraz system powiadamiania o zmianie zasilania z sieciowego na akumulatorowe. Czujniki dokonują pomiaru co 5 (lub 10) minut i wskazują serię zmierzonych parametrów tj.: poziom stężenia pyłu PM10, pyłu PM2.5, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wszystkie te dane są dostępne dla mieszkańców w formie mapy z „buźkami” na dotychczasowym portalu:  https://airly.eu/opole/.
08/01/2020 Marcin Węgrzyn
„Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. Zmienione zasady od 2020 roku.
W dniu 28 listopada 2019r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XIX/387/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola", która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego  pod poz. 3855.  
23/12/2019 Marcin Węgrzyn
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu