Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Czyste powietrze - oddech dla Opola

Prezydent Miasta Opola
 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA
W RAMACH  „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA”
na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2022

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r., - ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

1)    przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2)    wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3)    montaż pompy ciepła;
4)    montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.
 
Od 10 stycznia do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2022 rok na realizację Programu, osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola,  Plac Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Opola - tel. 77 45 11 910 lub 77 54 11 375.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale
Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r., zmienioną uchwałą Nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r. dostępnej pod adresami:

https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola
lub
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2019/3855/
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/3045/

Załączniki:
Uchwała nr XIX_387_19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r.
Uchwała nr XXXI_664_20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r.
Wniosek_P1_zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XIX_387_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_listopada_2019r.pdf
Wniosek_P2_zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XIX_387_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_listopada_2019r.pdf
Wniosek_R1_zalacznik_Nr_3_do_Uchwaly_Nr_XIX_387_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_listopada_2019r.pdf
Pelnomocnictwo_do_reprezentowania_beneficjenta_zalacznik_Nr_4_do_Uchwaly_Nr_XIX_387_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_listopada_2019r.pdf
Protokol_odbioru_koncowego_zadania_zalacznik_Nr_5_do_Uchwaly_Nr_XIX_387_19_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_listopada_2019r.pdf

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu