Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Działania Miasta Opola w zakresie ograniczenia niskiej emisji

„PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA”

Przedmiotowy program to szereg działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza w Opolu, który obejmuje m.in: udzielanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, a także prowadzenie działań  informacyjnych i edukacyjnych. W ramach jego realizacji opracowano logo oraz przeprowadzono szeroką akcję informacyjno-edukacyjną  dla mieszkańców miasta Opola. Utworzono portal informacyjno –edukacyjny www.niskaemisjaopole.pl o tematyce związanej z niską emisją na terenie miasta Opola, stanem powietrza w mieście oraz dotacjami celowymi ze środków budżetu Miasta Opola na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola" i ze środków NFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, w ramach programu „Czyste powietrze”.

W przedmiotowym serwisie można znaleźć informacje na temat udzielanych z budżetu miasta dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, pobrać wniosek oraz wykaz wymaganych dokumentów, zamieszczone są też strategiczne dokumenty w tematyce ochrony powietrza. Na stronie znajduje się również szereg informacji nt. niskiej emisji, przyczyn jej powstawania oraz jej oddziaływania na nasze zdrowie i życie. Strona zawiera porady dla mieszkańców nt. sposobów efektywnego palenia w piecach węglowych, artykuły o tematyce niskiej emisji, informacje o obowiązujących przepisach prawnych dot. ochrony powietrza oraz przydatne linki do stron zawierających informacje z zakresu  ochrony powietrza i przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto publikowane są wyniki badań monitoringu jakości powietrza, prowadzonego przez WIOŚ, jak również wyniki badań monitoringu wspomagającego prowadzonego na zlecenie Miasta Opola.    

W związku z intensyfikacją działań Miasta Opola na rzecz ograniczenia niskiej emisji, opracowano program finansowy pn.: „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”, dla mieszkańców zamierzających dokonać zmiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło proekologiczne. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania.

Realizacja „Programu Czyste powietrze – oddech dla Opola" wpływa na ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych (węgla kamiennego) w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez inne bardziej ekologiczne nośniki energii (odnawialne źródła energii, gaz ziemny) do granic określonych możliwościami skorzystania z tych zasobów (dostępności do sieci ciepłowniczej lub gazowej) oraz poprawę jakości powietrza. Inwestując w wymianę źródła ogrzewania mieszkańcy miasta Opola otrzymują bezzwrotne dotacje pieniężne co wpływa na poprawę ich sytuacji finansowej oraz napędza lokalną gospodarkę producentów i instalatorów.

W ramach Programu, przez proekologiczne źródło ciepła rozumie się:

a)   podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,

b)   kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)/ kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny) wraz z instalacją,

c)   ogrzewanie elektryczne,

d)   kocioł olejowy kondensacyjny,

e)  pompa ciepła powietrze/ powietrze, pompa ciepła powietrze/ woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej lub gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

f)   kocioł na pellet drzewny/ kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kocioł zgazowujący drewno spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Na podstawie Uchwały Nr LXVI/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, dotacja jest przyznawana na wykonanie zadań w lokalach lub budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Opola.

Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie tj. pokrycie 80% kosztów inwestycyjnych, koniecznych do realizacji zadania, w wysokości:

1)   do 10 000 zł dla osób fizycznych i do 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła gazowego;

2)   do 10 000 zł dla osób fizycznych do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej;

3)   do 25 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego i do 5 000 zł na każdy lokal, w którym zostało zlikwidowane źródło ciepła oparte na paliwie stałym, na wykonanie instalacji wewnętrznej, w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej;

4)   do 6 000 zł dla osób fizycznych i do 12 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła olejowego kondensacyjnego lub ogrzewania elektrycznego;

5)   do 5 000 zł dla osób fizycznych do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej, celem podłączenia do sieci ciepłowniczej, w przypadku istniejącego już w budynku węzła cieplnego;

6)   do 8 000 zł dla osób fizycznych i do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kocioł zgazowujący drewno spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem;

7)   do 20 000 zł dla osób fizycznych i do 30 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji pompy ciepła.

Koszty inwestycyjne obejmują:

1)    zakup i montaż nowych źródeł ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane);

2)   wykonanie wewnętrznej instalacji: c.o., c.w.u., gazowej, olejowej lub elektrycznej grzewczej wraz z kosztem zakupu niezbędnych materiałów;

3)   przyłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji c.o., wewnętrznej instalacji c.w.u., zakup i instalację urządzeń węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością beneficjenta;

4)    zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii - pompy ciepła;

5) modernizację lub budowę nowego systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego proekologicznego ogrzewania;

6)    wykonanie demontażu pieców i kotłów na paliwo stałe oraz dotychczasowych instalacji c.o.

Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy jakości powietrza w Opolu

Jak wynika z pomiarów WIOŚ w Opolu, od 2010 roku istnieje tendencja spadkowa poziomu zanieczyszczenia pyłem PM10, ale stężenia balansują na granicy normy. Dotychczas przeprowadzone oceny jakości powietrza wskazują na poprawę, natomiast zmienia się udział poszczególnych źródeł mających wpływ na stan jakości powietrza. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i prawnych, wpływ sektora przemysłowego uległ znacznemu zmniejszeniu. Wyniki rocznych ocen jakości powietrza w województwie opolskim wskazują obecnie, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.

 1. 28 lipca 2020r. Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą Nr XX/193/2020 przyjął „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego”. Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza: w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu; w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu. Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji z sektora komunalno-bytowego (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych). Zaplanowane do realizacji działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych oraz działania kontrolne. W Programie wskazano również kierunki działań, których realizacja ma wspomagać skuteczną poprawę stanu jakości powietrza, zarówno w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, jak i liniowej oraz punktowej. Działania te mają charakter organizacyjny i wspomagający. W celu realizacji działań naprawczych, samorządy lokalne powinny stworzyć dla mieszkańców system zachęt finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego. Zadania powinny być realizowane zgodnie z określoną listą priorytetów w zakresie: zastąpienia niskosprawnych urządzeń grzewczych: siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalanymi gazem (podłączenie do sieci gazowej); OZE; urządzeniami na energię elektryczną, urządzeniami opalanymi gazem/olejem i ewentualnie urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu; jak również inwestycji związanych z termomodernizacją w celu ograniczenia strat ciepła. Istotnym elementem jest propagowanie instalowania odnawialnych źródeł energii. Oszacowane roczne koszty zewnętrzne skutków narażenia na występowanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w skali województwa opolskiego opiewają na kwotę ok. 2,4 mld zł rocznie. Natomiast koszt inwestycji redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 229,5 mln zł (uwzględniając redukcję pyłu zawieszonego do poziomów dopuszczalnych) wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu.
 2. Ocena jakości powietrza, z uwagi na pyły zawieszone, prowadzona jest przez WIOŚ w Opolu w oparciu o pomiary na stacji pomiarowej zlokalizowanej na ul. Koszyka  (pomiar automatyczny) i na os. Armii Krajowej (pomiar manualny). W 2021 r. nie nastąpiły przekroczenia dozwolonej liczby dni ze średnim 24-godzinnym stężeniem pyłu zawieszonego PM10 przewyższającym poziom dopuszczalny. W związku z tym strefa miasto Opole uzyskała klasę A. Natomiast na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Opolu na os. Armii Krajowej stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Trend ten utrzymuje się już od lat na terenie województwa opolskiego. Mimo, że na wszystkich stacjach pomiarowych rejestrowano przekroczenie, w ciągu ostatniej dekady można zaobserwować tendencję spadkową. W związku z tym dla b(a)p strefa miasto Opole uzyskała klasę C.
 3. W ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” w latach 2017-2022 udzielono 1 679 dotacji w tym 1 657 osobom fizycznym i 22 wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę: 11 627 258,68 zł. Dotacje były udzielane najczęściej w obrębach: Opole, Nowa Wieś Królewska i Grudzice. Zdecydowana większość udzielonych dotacji dotyczy przejścia na ogrzewanie gazowe, drugim pod względem popularności jest przejście na kocioł z minimalnym standardem emisyjnym zgodnym z ekoprojektem (pellet). Realizacje Programu pozwoliła na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 o 79 444,77 kg i benzo(a)pirenu o 59,11 kg.
 4. Miasto od 2011r. do 2022r. udzieliło już łącznie 2 276 (192 Beneficjentów otrzymało dwie dotacje z programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola” i projektu „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta Opola”) dotacji z budżetu, w tym: 2 238 dotacji osobom fizycznym i 38 dotacji wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 13.272.757,36 zł, z czego: 1 918 na zmianę sposobu ogrzewania, 136 na zakup i montaż kolektorów słonecznych, 57 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanych obiektach, 164 na zakup i montaż pomp ciepła (w tym 7 pomp gruntowych). Łącznie w latach 2000-2022 udzielono 3 561 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, a ich koszt stanowi kwotę ok. 16 000 000 zł.
 5. Biorąc pod uwagę inwentaryzację źródeł niskiej emisji przeprowadzoną w 2016 i w 2018r. oraz liczbę udzielanych dotacji z budżetu Miasta Opola na zmianę sposobu ogrzewania szacuje się, że na terenie miasta Opola jest jeszcze ok. 5 600 pieców na paliwo stałe znajdujących się w lokalach/budynkach osób prywatnych (stan na 31.12.2022r.), z czego szacuje się, że około 25% stanowią piece powyżej 10 lat. Najwięcej pieców na paliwo stałe znajduje się w obrębach: Opole, Nowa Wieś Królewska, Kolonia Gosławicka, Grudzice i Groszowice.
 6. Miasto w latach 2013-2017 realizowało Program pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA", w ramach którego Miasto podpisało umowy dotacji dla dwóch edycji przedmiotowego Programu.
 7. W ramach KAWKI I udzielono dofinasowania dla 47 osób fizycznych. Łączny koszt zadania: 1.046.253,02 zł, kwota dotacji wyniosła łącznie: 557.308,73 zł, w tym: NFOŚiGW: 455.979,86 zł WFOŚiGW: 101.328,87 zł. W ramach przedmiotowego programu przeprowadzono edukację ekologiczną mieszkańców, na którą Miasto Opole uzyskało 16.472,50 zł dotacji ze środków WFOŚiGW. Efekt ekologiczny ww. inwestycji zrealizowanych na terenie miasta, w ramach programu KAWKA I, określony, jako redukcja emisji, wyniósł w przypadku pyłu 3,519 Mg/rok oraz 289,319 Mg/rok dla CO2.
 8. Dodatkowo, w ramach realizacji Programu pilotażowego KAWKA, przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola, w wyniku której ustalono, że 50,2% zinwentaryzowanych punktów adresowych i budynków jest podłączonych do m.s.c., w 41,76% budynków występują źródła na paliwa stałe, w tym ok. 30% (2 527) budynków posiada ogrzewanie tylko na paliwa stałe. Dofinansowanie na to zadanie wyniosło 77.101,63 zł dla Miasta Opola.
 9. W ramach Programu KAWKA II Miasto Opole złożyło wniosek do WFOŚiGW w imieniu 34 Wnioskodawców, łączny koszt zadania:1.121.740,88 zł, z tego kwota dotacji łącznie: 313.717,58 zł. w tym: NFOŚiGW: 265.860,00 zł, WFOŚiGW: 59.080,00 zł. Przeprowadzono również kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, na którą uzyskano dofinansowanie w kwocie 15 092,83 zł. Efekt ekologiczny uzyskany w ramach programu KAWKA II, określony jako redukcja emisji, wyniósł w przypadku pyłu 2,762 Mg/rok oraz 257,515 Mg/rok dla CO2.
 10. W Programie „KAWKA” uczestniczy również ECO S.A., które podłączyło 53 budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym 18 budynków komunalnych.
 11. Celem „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” jest również kształtowanie świadomości ekologicznej, tworzenie i utrwalanie nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz pokazywanie zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia niskiej emisji. Obejmuje ona: wykonanie ulotki na temat niskiej emisji i jej skutków oraz możliwości ubiegania się o dotację na zmianę ogrzewania, przeprowadzenie lekcji on-line dla dzieci, opracowanie postów na stronę internetową, opracowanie filmu edukacyjnego, opracowanie komiksu o przygodach „Franka i drzewolan” i przeprowadzenie konkursu z nagrodami dla dzieci, dotyczącego przygotowania projektu maskotki. Miasto również współorganizuje Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - hasło kampanii: „Przesiadaj się i jedź", motyw przewodni: "Lepsze połączenia". Działaniami zrealizowanymi były m.in.: kampania edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa poruszania się dzieci ulicami, darmowe przejazdy komunikacją publiczną w piątki, Europejski Dzień bez Samochodu, Opolski Rajd Rowerowy oraz prelekcje i warsztaty z przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem oraz ograniczenia niskiej emisji dla uczniów szkół podstawowych.
 12. Miasto Opole informuje mieszkańców o stanie jakości powietrza wykorzystując do tego celu system czujników połączonych w sieć, nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie. Mieszkańcy obserwują pomiary jakości powietrza za pośrednictwem platformy  https://airly.eu/opole/. W ramach monitoringu działają 43 czujniki (40 w ramach umowy Miasta Opola z firmą Airly i 3 w ramach porozumienia z fundacją  l'Arche Polska w ramach projektu „Architekci zmiany").
 13. Na 45 tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zainstalowanych na opolskich przystankach komunikacyjnych, wyświetlane są informacje dotyczące stanu jakości powietrza. Tablice wyświetlają poziom zawartości pyłu zawieszonego PM10 w mikrogramach na metr sześcienny oraz indeks jakości powietrza w zależności od stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Informacje o stężeniu pyłu PM10 pobierane są ze stacji zlokalizowanej przy ul. Koszyka, będącej częścią Państwowego Monitoringu Środowiska zarządzanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Tablice wyświetlają tylko najnowsze dane - pomiar odbywa się co godzinę, a jego wynik od razu wyświetlany jest na tablicach. Dzięki tej funkcjonalności mieszkańcy Opola zyskali łatwy dostęp do informacji na temat stanu jakości powietrza w mieście.
 14. W Straży Miejskiej w Opolu funkcjonuje 11 osobowy EKOPATROL, który kontroluje m. in. piece pod kątem spalania w nich odpadów lub gorszej jakości paliw oraz wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne. W 2022 r przeprowadzono: 123 kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 125 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych, 55 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi oraz traw i łąk. Wystawiono też łącznie 50 mandatów i 17 pouczeń oraz 3 razy skierowano sprawę do sądu. Dodatkowo w 2022 roku przeprowadzono 40 kontroli okolic placów budów pod kątem zanieczyszczenia dróg, 29 kontroli okolic kopalni odkrywkowych pod kątem zanieczyszczenia dróg  i pobrano 16 próbek paleniskowych, które zostały przekazane do laboratorium w celu badania i wydania ekspertyzy.
 15. Od początku czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r. Miasto Opole uczestniczyło w projekcie nr CE 1101 AIR TRITIA realizowanym z programu Interreg Europa Centralna, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w wysokości 2,2 mln euro. Budżet projektu wynosi 2,6 mln euro. W projekcie uczestniczyło 15 partnerów, z tego 11 aktywnych partnerów: Miasto Opole, Miasto Rybnik, Miasto Opawa, Miasto Ostrawa, Miasto Žlina, Uniwersytet Techniczny (VŠB) w Ostrawie – Lider Projektu, Centrum Nauki i Badań ACCENDO, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Główny Instytut Górnictwa (GIG), Uniwersytet w Žylinie. Głównym celem projektu było znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawą jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. W ramach projektu powstały i analizowane były bazy danych: źródeł emisji, wielkości emisji dla poszczególnych źródeł, meteorologiczne, socjoekonomiczne, epidemiologiczne oraz wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza (w tym PM10 i PM2,5 wraz z określeniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń). Została opracowana strategia zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA, ukierunkowana na wspólne podejście i współpracę międzynarodową pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu TRITIA w Czechach, na Słowacji i w Polsce oraz pięć specyficznych strategii dla uczestniczących w projekcie miast partnerskich tj. Ostrawy, Opawy, Opola, Rybnika i Žyliny. Powstała wspólna strategia poprawy jakości powietrza, w tym scenariusze i plan wdrażania działań naprawczych oraz narzędzie do zarzadzania jakością powietrza. Został opracowany system prognoz, który będzie wykorzystywany do ostrzegania przed przewidywanym złym stanem powietrza. System ten przeznaczony jest do wykorzystania na komputerach oraz na telefonach komórkowych. Użytkownikami systemu są przedstawiciele administracji publicznej oraz mieszkańcy.
 16. Aktualnie Miasto Opole uczestniczy w projekcie pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego z Programu Life, który będzie trwać do końca 2023 r. W projekcie uczestniczą: Województwo Opolskie jako Lider Projektu, 42 gminy z województwa opolskiego, Politechnika Opolska, Ministerstwo Rozwoju, Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki z Republiki Czeskiej. Celem ww. projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP). W ramach realizacji projektu został zatrudniony od września 2021r. Gminny Koordynator POP, który przeprowadził 12 spotkań dotyczących m.in. stanu jakości powietrza i dotacji na wymianę źródeł ciepła w okresie 13.01.2022-06.07.2022 na których zostały również wydane materiały edukacyjne. W ramach projektu udzielano porad mieszkańcom dotyczących wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynku oraz możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego. W celach promocyjnych przeprowadzono emisję 25 spotów promujących projekt i działania na rzecz ochrony powietrza w Radiu Opole w dniach 19-25.04.2022. Do zadań Gminnego Koordynatora należało również opracowanie Miejskiego Programu Ochrony Powietrza (MPOP) dla Miasta Opola, zgodnego z Programem ochrony powietrza.
 17. Miasto Opole, jako jedno z 44 miast w Polsce podpisało w czerwcu 2015 roku porozumienie z Ministrem Środowiska, którego  przedmiotem  jest opracowanie na zlecenie Ministra Środowiska, przy udziale Miasta Opola „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla m. Opola”. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt ze względu na swoją skalę jest unikalną i jedyną inicjatywą tego typu w Europie, gdzie Ministerstwo wspiera lokalne władze i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej ilości jednostek, zachowując jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań lokalnych. Obecnie zakończył się trzeci etap prac na projektem dotychczas w ramach prac Wykonawca MPA przy udziale Zespołu Miejskiego przeprowadził ocenę podatności miasta, określił potencjał adaptacyjny oraz przeprowadzono analizę ryzyka. Kolejnym działaniem będzie określenie opcji adaptacji.  „Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Opola Nr VII/124/19 z 28 marca 2019 r.
 18. Miasto wdrożyło Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole), którego realizacja przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów zawieszonych, min. poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego, w tym poprzez uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej, budowę bus pasów, parkingów park&ride.
 19. W dniu 28.10.2021 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)” przedsięwzięcia pn. „Elektromobilne Opole - etap II” (wartość całkowita projektu: 33 837 300,00 zł, Dofinansowanie: 19 984 020,00 zł). W ramach przedsięwzięcia zakupiono 9 szt. autobusów elektrycznych typu MAXI o długości 12 m, zbudowano 1 szt. pantografowej stacji ładowania autobusów elektrycznych (zaprojektuj i wybuduj) na ul. Pużaka i zakupiono 4 szt. ładowarek na zajezdnię wraz z instalacją dwustanowiskowych ładowarek plug-in.
 20. W dniu 18.08.2022 r. Miasto Opole dokonało odbioru od firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. 5 elektrycznych autobusów 12-metrowych klasy MAXI (typ Urbino 12E), pantografową stację szybkiego ładowania autobusów na ul. Prószkowskiej o mocy 300 kW oraz 3 szt. dwustanowiskowych ładowarek o mocy 120 kW (2x60 kW) na zajezdni MZK Sp. z o.o. wraz z systemem zarządzania i monitorowania stacji ładowania. W dniu 25.08.2022 r. elektrobusy rozpoczęły regularną pracę przewozową
 21. W Mieście Opolu działa również Gminy punkt informacyjno – konsultacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”, gdzie można m.in. uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie lub rozliczenie dotacji.
 22. Wszystkie informacje odnośnie prowadzanych na terenie Miasta Opola działań z zakresu ochrony powietrza zamieszczane są na stronie internetowej www.niskaemisjaopole.pl i fanpag’u na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/people/Powietrze-Opole/100057377712501/
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu