Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Działania Miasta Opola w zakresie ograniczenia niskiej emisji

„PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA”


Przedmiotowy program to szereg działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza w Opolu, który obejmuje m.in: udzielanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, a także prowadzenie działań  informacyjnych i edukacyjnych. W ramach jego realizacji w ubiegłym roku opracowano logo oraz przeprowadzono szeroką akcję informacyjno-edukacyjną  dla mieszkańców miasta Opola. Utworzono portal informacyjno-edukacyjny  www.niskaemisjaopole.pl o tematyce związanej z niską emisją na terenie miasta Opola, stanem powietrza w mieście oraz realizacją programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA”. W przedmiotowym serwisie można znaleźć informacje na temat udzielanych z budżetu miasta dotacji na zmianę sposobu ogrzewania, pobrać wniosek oraz wykaz wymaganych dokumentów, zamieszczone są też strategiczne dokumenty w tematyce ochrony powietrza. Na stronie znajduje się również szereg informacji nt. niskiej emisji, przyczyn jej powstawania oraz jej oddziaływania na nasze zdrowie i życie. Strona zawiera porady dla mieszkańców nt. sposobów efektywnego palenia w piecach węglowych, artykuły o tematyce niskiej emisji, informacje o obowiązujących przepisach prawnych dot. ochrony powietrza oraz przydatne linki do stron zawierających informacje z zakresu  ochrony powietrza. Ponadto publikowane są wyniki badań monitoringu jakości powietrza, prowadzonego przez WIOŚ, jak również wyniki badań monitoringu wspomagającego prowadzonego na zlecenie Miasta Opola.    
W związku z intensyfikacją działań Miasta Opola na rzecz ograniczenia niskiej emisji, opracowano nowy program finansowy pn.: „Program czyste powietrze - oddech dla Opola”, dla mieszkańców zamierzających dokonać zmiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne lub wyposażyć nowo wybudowane budynki jednorodzinne w proekologiczny system ogrzewania lub planujących instalację kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania.
Przedmiotowy Program ma umożliwić realizację zadania mieszkańcom nieposiadającym całej kwoty środków potrzebnych na wykonanie nowego systemu proekologicznego ogrzewania, ponieważ zgodnie z zasadami Programu, umowa dotacji zawierana jest przed realizacją zadania, a środki z budżetu miasta mogą zostać przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy zadania, po jego zakończeniu.
W ramach Programu, przez proekologiczne  źródło ciepła rozumie się:
1)    przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2)    ogrzewanie gazowe;
3)    ogrzewanie elektryczne;
4)    ogrzewanie olejowe;
5)    montaż pompy ciepła;
6)  montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.
Dotychczas, na podstawie Uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, dotacje były przyznawane w postaci refundacji części poniesionych kosztów realizacji zadań.  W nowym Programie kwoty dotacji są wyższe, ponieważ zgodnie z ww. uchwałą, dotacja do zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe dla osoby fizycznej wynosi 5000 zł, a w nowym Programie jest to kwota 7000 zł itp. Ponadto w dotychczasowej uchwale dotacje były przyznawane do max. 60 % kosztów kwalifikowanych, którymi był jedynie koszt zakupu nowego źródła ciepła, grzejników oraz rur wielowarstwowych do ogrzewania podłogowego. Obecnie dotacja stanowi stałą kwotę, której wysokość zależy od rodzaju ogrzewania, a kosztami kwalifikowanymi są:
1)    koszty zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania takiego jak: kocioł gazowy, kocioł  olejowy, kocioł elektryczny, piec akumulacyjny, pompa ciepła lub kocioł na paliwo stałe;
2)    koszty wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej;
3)    koszty nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami zadania objętego dotacją;
4)    koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,  wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, zakupu i instalacji urządzeń, węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością beneficjenta;
5)    opłaty przyłączeniowe;
6)    koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii: pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.
Dodatkowo zróżnicowano kwoty dotacji dla poszczególnych nowych źródeł ciepła, i wynoszą one:
1)    7 000 zł dla osób fizycznych i  14 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła gazowego (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych i 10 000 zł dla wspólnot);
2)    7 000 zł dla osób fizycznych do wykonania podłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł);
3)    20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego, 1 000 zł na każdy lokal na wykonanie instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz 2 000 zł na każdy lokal, w którym zostało zlikwidowane węglowe źródło ciepła, na wykonanie instalacji wewnętrznej w lokalu, w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 10 000 zł);
4)    6 000 zł dla osób fizycznych i 12 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła olejowego lub ogrzewania elektrycznego (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych i 10 000 zł dla wspólnot);
5)    1 000 zł dla osób fizycznych do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej, celem przyłączenia do sieci ciepłowniczej, w przypadku istniejącego już w budynku węzła cieplnego (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł);
6)    5 000 zł dla osób fizycznych i  10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła na paliwo stałe, spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą; (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych i 10 000 zł dla wspólnot);
7)    7 000 zł dla osób fizycznych i 14 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji pompy ciepła (dotychczas było max. 60 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 6 000 zł dla osób fizycznych i 15 000 zł dla wspólnot);
8)    4 000 zł dla osób fizycznych i  8 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania (dotychczas było max. 20 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych i 7 000 zł dla wspólnot).
 
 

Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy jakości powietrza w Opolu

 
 1. Jak wynika z pomiarów WIOŚ w Opolu, od 2010 roku istnieje tendencja spadkowa poziomu zanieczyszczenia pyłem PM10, ale stężenia balansują na granicy normy. Dotychczas przeprowadzone oceny jakości powietrza wskazują na poprawę, natomiast zmienia się udział poszczególnych źródeł mających wpływ na stan jakości powietrza. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i prawnych, wpływ sektora przemysłowego uległ znacznemu zmniejszeniu. Wyniki ocen rocznych wskazują obecnie, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.
 2. 30 stycznia 2018r. Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą NR XXXVII/403/2018 przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Na terenie miasta Opola przekraczane są stężenia dopuszczalne pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
  Cel Programu ochrony powietrza zostanie uzyskany poprzez realizowanie działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020. Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych stężeń pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu. Program zawiera zestaw koniecznych działań naprawczych, które powinny wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Chodzi m.in. o działania dot. ogrzewania budynków (m.in. ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy, likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej, termomodernizację budynków), transportu (m.in. rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, czyszczenie dróg na mokro) oraz ograniczeń emisji zanieczyszczeń z przemysłu. Wśród działań wspomagających wymieniono m.in. działania kontrolne, spójną politykę planowania przestrzennego, działania informacyjne  dot. m.in. prognozy jakości powietrza czy całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic w strefie miasta Opola. Koszty przeprowadzenia działań naprawczych w zakresie redukcji emisji powierzchniowej, pochodzącej w głównej mierze z sektora komunalno-bytowego, dla Opola oszacowano na ok. 22,5 mln zł.
 3. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2016”, sporządzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów przemysłowych w okresie ostatniego dziesięciolecia wyraźne spadła. Z oceny jakości powietrza w Opolu za rok 2016 wynika, że przekroczony został roczny poziom docelowy benzo(a)pirenu (<= 1 ng/m3). Jednocześnie przekroczony był poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10. Podkreślić jednak należy, że nie zostało przekroczone stężenie średnioroczne (które dla roku wynosi 40 µg/m3), a przekroczona była dopuszczalna częstość przekraczania 24 godzinnego stężenia dopuszczalnego w roku kalendarzowym, czyli ponad 35 dni w roku. Zgodnie z przepisami dla pyłu zawieszonego PM10 dopuszczalny poziom tej substancji w powietrzu dla 24 godzin wynosi 50 µg/m3, a który być przekraczany 35 razy w roku.
 4. Ocena jakości powietrza, z uwagi na pyły zawieszone, prowadzona jest przez WIOŚ w Opolu w oparciu o pomiary na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na ul. Koszyka  (pomiar automatyczny) oraz na Os. Armii Krajowej (pomiar manualny). W 2017 r. przekroczenia stężeń średniodobowych: na stacji przy ul. Koszyka – 53 dni (przy dopuszczalnych 35 dniach), czyli w 2017 r. przekroczono dopuszczalną ilość o 18 dni.
  W związku z tym strefa miasto Opole uzyskała klasę C, wymagającą wdrażania naprawczych programów ochrony powietrza (POP), ponieważ odnotowano przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 z ponadnormatywną częstością. W roku 2016 stężenia średniodobowe były przekraczane przez 47 dni, w 2015r. – 48 dni, w 2014r. – 63 dni, w 2013 - 46 dni, rok 2012 – 51 dni, rok 2011 – 68 dni, rok 2010 – 69 dni, rok 2009 – 63, rok 2008 – 45 dni, rok 2007 – 29 dni.
 5. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i  rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, zmienioną uchwałą Nr XLVI/872/17 z dnia 6 lipca 2017r. i uchwałą Nr XLIX/1018/17 z dnia 26 października 2017r., mieszkańcy Opola, do dnia 29 grudnia 2017r., na bieżąco składali wnioski o przyznanie dotacji celowych, na dofinansowanie kosztów zrealizowanych wcześniej inwestycji polegających na zmianie sposobu ogrzewania na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, kocioł olejowy, przyłącze do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną, odnawialne źródło energii (kolektory, pompy ciepła) oraz na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Od sierpnia 2017r. wszedł w życie nowy Program dotacyjny, tj. „Program czyste powietrze - oddech dla Opola”, przyjęty uchwałą Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017r., umożliwiający mieszkańcom, zamierzającym dokonać zmiany źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne lub wyposażyć nowo wzniesione budynki jednorodzinne w proekologiczny system ogrzewania lub planujących instalację kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania, zawarcie umowy dotacyjnej przed realizacją zadania, na podstawie której Miasto zobowiązało się do wypłaty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zaplanowanego zadania, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji potwierdzającego wykonanie przez wnioskodawcę inwestycji.
 6. Od 2011r. przyznano łącznie 826 dotacji w tym: 814 dotacji osobom fizycznym i 12 dotacji wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 3.002.793,49 zł. z czego: 624 na zmianę sposobu ogrzewania, 25 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanych obiektach, 136 na zakup i montaż kolektorów słonecznych, 41 na zakup i montaż pomp ciepła (w tym 1 pompa gruntowa). W 2017r. dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza otrzymało 264 wnioskodawców, w tym 182 wnioskodawców w ramach „starego programu” i 82 wnioskodawców w ramach „Programu czyste     powietrze-oddech dla Opola”. Kwota udzielonych dotacji w ramach poprzedniego programu wyniosła ponad 822 tys. złotych, natomiast w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” ponad 530 tys.  złotych, co dało łączną kwotę ok. 1 milion 357 tys. zł.
 7. W latach 2000-2017 udzielono ok. 2160 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Koszt udzielonych od 2000r. dotacji stanowi kwotę ok. 5.558.000.00 zł.
 8. Miasto w latach 2013-2017 realizowało Program pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA", w ramach którego Miasto podpisało umowy dotacji dla dwóch edycji przedmiotowego Programu.
 9. W ramach KAWKI I udzielono dofinasowania dla 47 osób fizycznych. Łączny koszt zadania: 1.046.253,02 zł, kwota dotacji wyniosła łącznie: 557.308,73 zł, w tym: NFOŚiGW: 455.979,86 zł WFOŚiGW: 101.328,87 zł. W ramach przedmiotowego programu przeprowadzono edukację ekologiczną mieszkańców, na którą Miasto Opole uzyskało 16.472,50 zł dotacji ze środków WFOŚiGW. Efekt ekologiczny ww. inwestycji zrealizowanych na terenie miasta, w ramach programu KAWKA I, określony, jako redukcja emisji, wyniósł w przypadku pyłu 3,519 Mg/rok oraz 289,319 Mg/rok dla CO2.
 10. Dodatkowo, w ramach realizacji Programu pilotażowego KAWKA, przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola, w wyniku której ustalono, że 50,2 % zinwentaryzowanych punktów adresowych i budynków jest podłączonych do m.s.c., w 41,76% budynków występują źródła na paliwa stałe, w tym ok. 30% (2527) budynków posiada ogrzewanie tylko na paliwa stałe. Dofinansowanie na to zadanie wyniosło 77.101,63 zł dla Miasta Opola.
 11. W ramach Programu KAWKA II Miasto Opole złożyło wniosek do WFOŚiGW w imieniu 34 Wnioskodawców, łączny koszt zadania:1.121.740,88 zł, z tego kwota dotacji łącznie: 313.717,58 zł. w tym: NFOŚiGW: 265.860,00 zł, WFOŚiGW: 59.080,00 zł. Przeprowadzono również kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, na którą uzyskano dofinansowanie w kwocie 15 092,83 zł. Efekt ekologiczny uzyskany w ramach programu KAWKA II, określony jako redukcja emisji, wyniósł w przypadku pyłu 2,762 Mg/rok oraz 257,515 Mg/rok dla CO2.
 12. W Programie „KAWKA” uczestniczy również ECO S.A., które podłączyło 53 budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym 18 budynków komunalnych.
 13. Ponadto, prowadzona jest kampania edukacyjna w różnych formach poprzez plakaty, citylighty, ulotki, artykuły sponsorowane, stronę internetową, radio oraz media społecznościowe Facebook. Ponadto Miasto uruchomiło na Facebooku Fanpage „Powietrze Opole’’, na którym na bieżąco  zamieszczane są informacje nt. jakości powietrza w mieście oraz informacje i filmiki edukacyjne.
 14. Miasto Opole uruchomiło monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście, którego celem jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10. Na podstawie wskazań z sieci 17 czujników rozlokowanych na terenie całego miasta, informacji ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz matematycznego modelowania pomiarów –  określane są stężenia pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki bieżących pomiarów średniogodzinnych są dostępne pod linkiem: https://atmopolis.pl/luma/opole/public/map.php lub na stronie internetowej www.niskaemisjaopole.pl w zakładce „Stan powietrza w Opolu” → „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu”. Na stronie zamieszczone są również dane dotyczące danych pomiarowych średniodobowych oraz starsze dane od kwietnia 2017 r.
 15. Dodatkowo na początku 2018 roku, celem udostępnienia mieszkańcom dodatkowych informacji nt. jakości powietrza w Opolu, Urząd Miasta Opola uruchomił krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla obszaru miasta. Na specjalnym portalu http://opole.evertop.pl który został udostępniony na stronie internetowej www.niskaemisjaopole.pl w zakładce „krótkoterminowe prognozy jakości powietrza”, każdy mieszkaniec może sprawdzić, jaki będzie stan jakości powietrza na kolejne 3 dni. Dzięki temu można lepiej zaplanować swój dzień, tak aby uniknąć podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Opracowane prognozy są  dostępne również przy użyciu bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne,  pod nazwą „Powietrze Opole”. Jest to pierwsza taka aplikacja mobilna w kraju dla miasta.  Aplikacja zawiera m.in. zakładkę „Baza wiedzy”, gdzie użytkownik możne zapoznać się z charakterystyką poszczególnych zanieczyszczeń oraz ich wpływem na zdrowie i życie ludzi, a także zaleceniami zachowań w przypadku odnotowania podwyższonych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń: pyłu PM10, pyłu PM2.5, SO2, NO2, CO. Każdego dnia dla użytkowników, którzy zarejestrują na portalu, poprzez newsletter swój adres mailowy, zostanie automatycznie wysłana notyfikacja, w postaci wiadomości email o prognozowanym stanie jakości powietrza w Opolu.
 16. W Straży Miejskiej w Opolu funkcjonuje 11 osobowy EKOPATROL, który kontroluje m. in. piece pod kątem spalania w nich odpadów lub gorszej jakości paliw oraz wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne. W 2017 r przeprowadzono  614 kontroli palenisk pod kątem spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych, na paliwo stałe. Nałożono 24 mandaty karne z art. 191 u. o odpadach na kwotę  2280 zł oraz 3 mandaty karne z art. 10 ust 2a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę  220 zł, w  5  przypadkach  osoby pouczono z art. 191 u. o odp. oraz 3 osoby pouczono z art. 10 ust 2a  u. u. c. i p. g.  W jednym przypadku zgłoszono do Prokuratury przestępstwo z art. 225 KK, natomiast w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W styczniu 2018 r. przeprowadzono 190 kontroli.  Nałożono  7 mandatów karnych z art. 191 u. o odp. na kwotę  430 zł . W  3  przypadkach  osoby pouczono z art. 191 u. o odp.  oraz 10 osób pouczono z art. 10 ust 2a  u. u. c. i p. g. natomiast w pozostałych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.
 17. W ramach Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole), zaplanowano do budowy dwie stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza pochodzących od środków transportu w obrębie miasta Opole: ul. Nysy Łużyckiej i ul. Krapkowicka.
 18. Od początku czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r. Miasto Opole uczestniczy w projekcie nr CE 1101 AIR TRITIA realizowanym z programu Interreg Europa Centralna, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w wysokości 2,2 mln euro. Budżet projektu wynosi 2,6 mln euro. W projekcie uczestniczy 15 partnerów, z tego 11 aktywnych partnerów: Miasto Opole, Miasto Rybnik, Miasto Opawa, Miasto Ostrawa, Miasto Žlina, Uniwersytet Techniczny (VŠB) w Ostrawie – Lider Projektu, Centrum Nauki i Badań ACCENDO, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Główny Instytut Górnictwa (GIG), Uniwersytet w Žylinie. Głównym celem projektu jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawą jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. W ramach projektu powstaną i analizowane będą bazy danych: źródeł emisji, wielkości emisji dla poszczególnych źródeł, meteorologiczne, socjoekonomiczne, epidemiologiczne oraz wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza (w tym PM10 i PM2,5 wraz z określeniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń). Zostanie opracowana strategia zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA, ukierunkowana na wspólne podejście i współpracę międzynarodową pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu TRITIA w Czechach, na Słowacji i w Polsce oraz pięć specyficznych strategii dla uczestniczących w projekcie miast partnerskich tj. Ostrawy, Opawy, Opola, Rybnika i Žyliny. Powstanie wspólna strategia poprawy jakości powietrza, w tym scenariusze i plan wdrażania działań naprawczych oraz narzędzie do zarzadzania jakością powietrza. Zostanie opracowany system prognoz, który będzie wykorzystywany do ostrzegania przed przewidywanym złym stanem powietrza. System ten przeznaczony będzie do wykorzystania na komputerach oraz na telefonach komórkowych. Użytkownikami systemu będą przedstawiciele administracji publicznej oraz mieszkańcy.
 19. Miasto Opole, jako jedno z 44 miast w Polsce podpisało w czerwcu 2015 roku porozumienie z Ministrem Środowiska, którego  przedmiotem  jest opracowanie na zlecenie Ministra Środowiska, przy udziale Miasta Opola „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla m. Opola”. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt ze względu na swoją skalę jest unikalną i jedyną inicjatywą tego typu w Europie, gdzie Ministerstwo wspiera lokalne władze i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej ilości jednostek, zachowując jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań lokalnych. Obecnie zakończył się trzeci etap prac na projektem dotychczas w ramach prac Wykonawca MPA przy udziale Zespołu Miejskiego przeprowadził ocenę podatności miasta, określił potencjał adaptacyjny oraz przeprowadzono analizę ryzyka. Kolejnym działaniem będzie określenie opcji adaptacji.  Miejski Plan Adaptacji dla Opola ma być opracowany do września br.
 20. W bieżącym roku Miasto planuje rozpoczęcie wdrażania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole), którego realizacja przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów zawieszonych, min. poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego, w tym poprzez uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej, budowę bus pasów, parkingów park&ride.
 21. W 2017r. Miasto Opole pozyskało środki w kwocie 68 mln. zł na zakup 61 nowych ekologicznych autobusów. Na początku br. rozstrzygnięto to przetarg na zakup pierwszych 28 autobusów.
 22. W dniu 28.02.2018r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego UM Opola odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia Planu działań krótkoterminowych, zawartego w Programie ochrony powietrza dla strefy miasta Opola przyjętego uchwałą Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu oraz wydziałów Urzędu Miasta Opola biorących udział w realizacji i wdrażaniu zapisów Programu oraz Planu. Przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówili zadania samorządu lokalnego zawarte w Programie oraz Planie. Ponadto omówiony został sposób sprawozdawania z realizacji przedmiotowych zadań. Ustalono, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, przy współpracy z poszczególnymi wydziałami i jednostkami, opracuje wykaz podmiotów i placówek, które należy powiadamiać o ogłaszanych ostrzeżeniach i alarmach zgodnie z PDK. Ponadto dyskutowano o możliwościach i sposobach realizacji zadań wpisanych w Programie. Ustalono, iż niezależnie od ogłaszanych ostrzeżeń czy alarmów, należy wypracować u dyrektorów jednostek oświatowych i opiekuńczych nawyk bieżącego kontrolowania stanu powietrza w mieście, by niwelować ryzyko narażania dzieci, młodzieży i osób starszych na oddziaływanie złej jakości powietrza na ich zdrowie. Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował, iż zostały opracowanie prognozy jakości powietrza i że wydział zorganizuje dla przedstawicieli szkół, przedszkoli i żłobków szkolenie w zakresie korzystania z dostępnych prognoz jakości powietrza.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu