Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie oraz instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ze środków budżetu Miasta Opola


W dniu 28 maja 2020r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę Nr XXVI/534/20  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. W dniu 2 lipca 2020r. Rada Miasta Opola  podjęta uchwała Nr XXVIII/568/20 zmieniajacą uchwałę Nr XXVI/534/20 (zw. dalej Programem).
 
Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, obejmujących:
1) wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a)  pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
2) likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
 

Informacje dla Odbiorcy końcowego (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe):
1) Wniosek-RPO 1 o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole;
2) Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku;
3) Warunkiem udzielenia dotacji Odbiorcy będzie pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz sporządzenie oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek, na własny koszt;
4) Odbiorcy końcowi, którzy zrezygnują z udziału w Programie lub nie wykonają oceny energetycznej we wskazanym terminie, nie otrzymają dotacji;
5)Przyznawanie dotacji w danym roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola lub Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola na realizację Programu;
6) Po zrealizowaniu zadania należy złożyć Wniosek-RPO 2 o wypłatę i rozliczenie dotacji (stanowiący załącznik nr 2 do ww. uchwały) wraz z wymaganymi dokumentami, jednakże nie później niż w terminie określonym w umowie dotacji;
7) Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2022 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.


Dotacja zostanie udzielona wyłącznie na dofinansowanie tj. pokrycie do 67% kosztów kwalifikowanych, które dla poszczególnych zadań wynoszą:
1) do 16 000 zł (max. kwota dotacji 10 720 zł) dla budynków przyłączanych do sieci gazowej i obejmują:
a) demontaż/likwidację kotła lub pieca;
b) zakup kotła wraz z montażem;
c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w budynku (m.in.: zakup i montaż grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej);
d) wykonanie dokumentacji technicznej;
e) zakup i montaż wkładu kominowego,
2) do 12 000 zł (max. kwota dotacji 8 040 zł) dla lokali mieszkalnych przyłączanych do sieci gazowej i obejmują:
a) demontaż/likwidację kotła lub pieca;
b) zakup kotła wraz z montażem;
c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w lokalu (m.in.: zakup i montaż grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej);
d) wykonanie dokumentacji technicznej;
e) zakup i montaż wkładu kominowego,
3) do 30 000 zł (max. kwota dotacji: 20 100 zł) dla budynków, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła i obejmują:
a) demontaż/likwidację kotła lub pieca;
b) zakup pompy wraz z montażem;
c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w budynku (m.in.: zakup i montaż grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej),
4) do 13 000 zł (max. kwota dotacji: 8 710 zł) dla budynków, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z ekoprojektem i obejmują:
a) demontaż/likwidację kotła lub pieca;
b) zakup kotła wraz z montażem;
c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w budynku (m.in.: zakup
i montaż grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej);
d) zakup i montaż wkładu kominowego,
5) dla budynków wielorodzinnych zgłaszanych do przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez wspólnoty mieszkaniowe maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji nie mogą przekroczyć:
a) budowa węzła cieplnego (w tym podatek VAT 8%) do kwoty: 50 000 zł (max. kwota dotacji: 33 500 zł);
b) przygotowanie dokumentacji technicznej do kwoty: 1 000 zł na lokal (max. kwota dotacji: 670 zł na lokal);
c) wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. ryczałtowo do kwoty: 100 zł/m2 powierzchni ogrzewanej lokalu (max. kwota dotacji: 67 zł/m2);
d) demontaż/likwidacja kotła lub pieca do kwoty: 500 zł na lokal (max. kwota dotacji:  335 zł na lokal).
 
Wymieniane lub likwidowane piece i kotły muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia), tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np.: przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym.
 
Dla lokali/budynków, w których na części powierzchni jest prowadzona działalność gospodarcza, dotacja nie jest udzielana w pełnej wysokości określonej § 5. ust. 1 i ust. 2. ww. uchwały i zostanie wyliczona proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni części lokalu lub budynku nieprzeznaczonej pod działalność gospodarczą.
 
Dotacji nie udziela się, w przypadku gdy na dany lokal lub budynek (niezależnie od zmian właściciela), została udzielona dotacja ze środków budżetu Miasta Opola, w ciągu ostatnich
10 lat, licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
 
W ramach ww. Programu Odbiorcy końcowi planujący wykonanie swoich inwestycji w bieżącym roku mają możliwość złożenia Wniosku–RPO1 wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30 czerwca 2022 r.  w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub też przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910

Załączniki:
Uchwala_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r._w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych_na_realizacje_zadan_w_ra
Uchwala_nr_XXVIII56820_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_2_lipca_2020_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_nr_XXVI53420
Uchwala_nr_XXXI66320_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_29_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_nr_XXVI53420
Uchwala_nr_XXXVII74121_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_25_lutego_2021_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_1
Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_2
Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Protokol_odbioru
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu