Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

28/03/2024 Marcin Węgrzyn

     Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” rozszerzając zakres osób mogących się zwrócić o dofinansowanie o: • najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Opola wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność miasta Opola,

 • wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych gdzie znajduje się od 3 do 7 lokali.


  

  

     W przypadku osób fizycznych dofinansowaniu będzie podlegało zadanie polegające na uzyskaniu dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu mieszkalnym na ogrzewanie proekologiczne takie jak:

1)   pompę ciepła powietrze / woda,

2)   pompę ciepła typu powietrze / powietrze,

3)   kocioł gazowy kondensacyjny,

4)   kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,

5)   kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

6)   ogrzewanie elektryczne,

7)   podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w rozumieniu Programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).


     Dodatkowo po zmianie ogrzewania możliwe będzie wykonanie następujących prac:

 

1)   Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

2)   Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

3)   Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

4)   Wykonanie dokumentacji projektowej dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

 • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł (na podstawie PIT wnioskodawcy).

 • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dofinansowania jest uzależniona od zakresu przedsięwzięcia:

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł.
 2. Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła).
 3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące prace termomodernizacyjne związane z zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, wykonanie dokumentacji technicznej oraz  zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Do 28 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych na 2024 rok osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowa zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej (Wniosek – C1).

Do wniosku należy dołączyć:

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego,

2)   zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła,

3)   oświadczenie od operatora sieci ciepłowniczej dotyczące czy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, jest podłączony do sieci ciepłowniczej wydane w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku zmiany na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne) – w przypadku osób fizycznych

4)   zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w przypadku ubiegania się o dotację w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w:

 • Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub
 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji,
na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 7 do ww. zarządzenia.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego Wniosku – C1, spełniającego wszelkie wymogi.

Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w 2024 roku, musi zostać wykonane w terminie do 15 września tego roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.849.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola.

6._Zalacznik_nr_6_Program_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
7._Zalacznik_nr_7_Wniosek_C1_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
11._Zalacznik_nr_11_Pelnomocnictwo_do_reprezentowania_beneficjenta_koncowego.pdf
Zalacznik_nr_1a_do_Programu_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Programu_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
Zarzadzenie_Nr_OR_I.0050.849.2023_Prezydenta_Miasta_Opola_z_dnia_20.12.2023.pdf
Cieple_Mieszkanie_niskaemisjaopole_1.jpg
Cieple_Mieszkanie_niskaemisjaopole_2.png

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu