Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Ciepłe Mieszkanie

Prezydent Miasta Opola

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE MIASTA OPOLA

na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2023

     Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr OR-I.0050.370.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola, ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie miasta Opola, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu na ogrzewanie proekologiczne takie jak:

  1. pompę ciepła powietrze / woda,
  2. pompę ciepła typu powietrze / powietrze,
  3. kocioł gazowy kondensacyjny,
  4. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  5. ogrzewanie elektryczne,
  6. podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w rozumieniu Programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

     Od 19 czerwca do 28 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych na 2023 rok osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej (Wniosek-C1).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
  2. zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła,
  3. oświadczenie o braku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej lub braku podłączenia do sieci ciepłowniczej wydane dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku zmiany na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji,
na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 3 do ww. zarządzenia.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego Wniosku-C1, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. zarządzeniu i jego załącznikach.

Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w 2023 roku, musi zostać wykonane w terminie do 15 października tego roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.Zał. 1 Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Zał. 2 WNIOSEK - C1

Zał. 3 WNIOSEK – C2

Zał. 4 Protokół odbioru końcowego zadania

Zał. 5 Pełnomocnictwo

Zał. 6 Umowa dotacji_wzór

Załącznik do Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie nr OR-I.0050.370.2023 PMO z dnia 14 czerwca 2023r.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu