Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Ciepłe Mieszkanie

Prezydent Miasta Opola

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE MIASTA OPOLA

na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2024

     

          Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie miasta Opola których roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000 zł, polegającego na uzyskaniu dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu mieszkalnym na ogrzewanie proekologiczne takie jak:

1)      pompę ciepła powietrze / woda,

2)      pompę ciepła typu powietrze / powietrze,

3)      kocioł gazowy kondensacyjny,

4)      kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

5)      ogrzewanie elektryczne,

6)      podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w rozumieniu Programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).


          Dodatkowo po zmianie ogrzewania możliwe będzie wykonanie następujących prac:

 

1)      Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

2)      Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

3)       Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

4)      Wykonanie dokumentacji projektowej dotycząca powyższego zakresu.

 

          Kwota dotacji jest uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego i wynosi do 41 000 zł.
Do 28 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych na 2024 rok osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej (Wniosek – C1).

Do wniosku należy dołączyć:

1)        dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,

2)        zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła,

3)        oświadczenie o braku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej lub braku podłączenia do sieci ciepłowniczej wydane dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku zmiany na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne).

4)        Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w przypadku ubiegania się o dotację w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

          Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w:

  • Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub
  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub
  • przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.
Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.
Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego Wniosku – C1, spełniającego wszelkie wymogi.
Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w 2024 roku, musi zostać wykonane w terminie do 15 września tego roku.
          W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910 i 77 54 11 375.
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.849.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola.

1. Załącznik nr 1 Program Ciepłe Mieszkanie I;
2. Załącznik nr 2 Wniosek C1 Ciepłe Mieszkanie I;
3. Załącznik nr 11 Pełnomocnictwo do reprezentowania benficjenta końcowego;
4. Załącznik nr 1 do Programu CIepłe Mieszkanie I;
5. Zarządzenie Nr OR I.0050.849.2023.Prezydenta Miasta Opola z dnia 20.12.2023r.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu