Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

18/04/2024 Klaudia Rosa
          Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. 
        Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.
          Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
          Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.
             Wnioski dla zadań planowanych do realizacji w 2024 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31 maja 2024 r., w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, w pokoju 319 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole. Wnioski można otrzymać w Urzędzie Miasta Opola w ww. Wydziale lub pobrać poniżej.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
             W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 45 11 910.
          Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w Uchwale Nr LXXXV/1462/24 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

Uchwala_Nr_LXXXV_1462_24_Rady_Miasta_Opola_w_sprawie_uchwalenia_Regulaminu_okreslajacego_zasady_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych_dla_przedsiewziec_z_zakresu_u.pdf
Regulamin_okreslajacy_zasady_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych_dla_przedsiewziec_z_zakresu_usuwania_azbestu.pdf
Wniosek_o_udzielenie_dotacji_celowej_dla_przedsiewziec_z_zakresu_usuwania_azbestu_dla_wnioskodawcy.pdf
Wniosek_o_udzielenie_dotacji_celowej_dla_przedsiewziec_z_zakresu_usuwania_azbestu_dla_spoldzielni_mieszkaniowej.pdf
Pelnomocnictwo_do_reprezentowania_beneficjenta.pdf
Wykaz_niezbednych_dokumentow_przy_skladaniu_wniosku_z_zakresu_usuwania_azbestu_z_terenu_miasta_Opola_2024.pdf
Oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf
Oswiadczenie_o_podatku_od_towaru_i_uslug_VAT.pdf
Ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf
Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu