Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

08/09/2021 Joanna Witos

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”


    Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.


    Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

    Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne techniczne przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

    Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:
- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów!
- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje
w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego, obowiązkowo usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1)    od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)    od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;
4)      z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
 z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

    Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:
- prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
- brak systematycznego czyszczenia i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powyższej szkody.

    Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

    W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane
- „Zaproś kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy
- „Z kominiarzem bezpieczniej” organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich
- „Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
- „Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarska Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
- „Bezpieczne Ciepło” organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarz
- „Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem” organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy
- „Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

    Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.


Z poważaniem

PREZES

Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa

 

 

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu