Herb Opole

Rada Miasta Opola w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/124/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030”

20/05/2019 Marcin Węgrzyn
 „Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” (dalej: MPA, Plan Adaptacji) powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
pt.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Miasto Opole przystąpiło do ww. Projektu na podstawie Porozumienia Nr 1/2017/DZM pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Ministrem Środowiska zawartym w dniu 23 czerwca 2015 r.
Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy, między Ministerstwem Środowiska, Urzędem Miasta Opola oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum - Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym we Wrocławiu. Plan Adaptacji został przygotowany we współpracy Zespołu Miejskiego tj. przedstawicieli Miasta oraz Zespołu Ekspertów tj. przedstawicieli Wykonawcy, jak również przy współudziale licznych interesariuszy. Współpraca ww. Zespołów była kluczowa dla uzgodnienia i przygotowania dokumentu o charakterze strategicznym, który będzie stanowił podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu.


Cele strategiczne i szczegółowe

Celem strategicznym Planu Adaptacji jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla życia, inwestycji i funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej aranżacji przestrzeni miejskiej. Osiągnięcie celu strategicznego zrealizowane będzie w toku zwiększenia odporności miasta na przewidywany w perspektywie 2030 r. wzrost temperatury, wzrost częstości i intensywności występowania intensywnych opadów deszczu, silnego i bardzo silnego wiatru oraz na występowanie burz, poprzez podjęcie wielu wzajemnie skoordynowanych działań adaptacyjnych.
Ponadto Plan Adaptacji ma na celu podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne, z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych. Zmiany klimatu potraktowane zostały w kategoriach ryzyka koniecznego do uwzględnienia przy tworzeniu planów inwestycyjnych i strategii rozwoju miasta, w ramach którego określone zostały stopnie zagrożenia i konsekwencje powodowane przez poszczególne zjawiska klimatyczne. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Opola jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu.
Największe zagrożenie klimatyczne dla Opola stanowi wzrastająca temperatura powietrza, wzrost częstości występowania intensywnych opadów, występowanie silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz. Z kolei najbardziej wrażliwymi sektorami/obszarami są sektory: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej miasta oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, w których wyodrębniono grupy charakteryzujące się zwiększoną wrażliwością na zjawiska klimatyczne i ich pochodne.


Działania adaptacyjne

Dla sektorów/obszarów o największym poziomie ryzyka (tj. zdrowie publiczne, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna, tereny zabudowy mieszkaniowej) dokonano doboru działań adaptacyjnych pozwalających na zwiększenie odporności miasta na zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne.
Doboru działań adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel adaptacyjny związany ze zwiększeniem odporności miasta na zmiany klimatu, był osiągnięty w optymalny sposób, uwzględniający m.in. kryteria zrównoważonego charakteru działania, efektywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczaniu również innych zagrożeń.
Docelowo monitoring stanu realizacji działań adaptacyjnych stanowić będzie źródło informacji  na temat postępu ich realizacji oraz podstawę do opracowania raportu z wdrażania Planu Adaptacji.

Prezentacja_Plan_adaptacji_do_zmian_klimatu_do_roku_2030.pdf
Uchwala_Nr_VII_124_19_z_28_marca_2019r._w_sprawie_przyjecia_Planu_adaptacji_Miasta_Opola_do_zmian_klimatu_do_roku_2030.pdf


Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu