Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Opola na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"

1. W dniu 19 kwietnia 2018r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LIX/1170/18 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola".


2. Przedmiotowa uchwała określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, obejmujących:

    1) zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne;

    2) zakup i montaż proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego, budynku jednorodzinnego lub adaptowanego budynku na cele mieszkalne jako budownictwo jednorodzinne,  przez osobę fizyczną;

    3) instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.


3. Informacje dla beneficjenta:

    1) Rozpoczęcie realizacji zadania (należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania lub instalacją nowego systemu do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagającego ogrzewanie) może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie dotacji przez obie Strony, tj. Miasto Opole i Beneficjenta.

    2) Nie ma już naboru deklaracji, natomiast ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczane będą
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola. Informacja o aktualnych naborach dostępna jest pod linkiem.

    3) Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Programu.


4. Beneficjent ubiegający się o dotację celową powinien:

    1) po ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Opola naboru wniosków, złożyć odpowiedni Wniosek P1 lub P2 wraz z wymaganymi dokumentami;

    2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji i otrzymaniu stosownej informacji z UM Opola, zgłosić się na podpisanie Umowy dotacji;

    3) po zrealizowaniu przedsięwzięcia złożyć Wniosek R1 (rozliczający) wraz z wymaganymi dokumentami, jednak nie później niż do 15 października roku, w który została przeprowadzona inwestycja.


5. Przez zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne należy rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

    1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

    2) ogrzewanie gazowe;

    3) ogrzewanie elektryczne;

    4) ogrzewanie olejowe;

    5) montaż pompy ciepła;

    6) montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.


6. Likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np.: przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym.


7. Likwidację palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi  należy rozumieć jako ich całkowitą likwidację, poprzez wyburzenie lub demontaż, z wyjątkiem pieców podlegających trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych ich usunięcia lub ich walory estetyczne, dekoracyjne lub szczególną ochronę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pieców, w których montowane będą elektryczne wkłady grzewcze. Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych lub zamurowanie paleniska.


8. Dla nowo wzniesionego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, warunkiem wypłaty dotacji jest zakończenie budowy w myśl prawa budowlanego i przedłożenie przez beneficjenta potwierdzonej kopii zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o zakończeniu budowy.

9. Dotacja może być udzielona jednorazowo na dany lokal lub budynek mieszkalny, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.


10. W przypadku gdy Beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, któremu przysługuje odliczenie podatku VAT od zrealizowanego zadania, dotacja  będzie przyznana jedynie do wartości netto zadania.

11. Dla lokali i budynków mieszkalnych, w których części prowadzona jest działalność gospodarcza, dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji wyliczonej na podstawie faktycznie poniesionych wyodrębnionych kosztów dotyczących lokalu lub części budynku niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wyliczona proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni lokali lub części budynku, niebędących lokalem użytkowym lub powierzchnią budynku nieprzeznaczoną pod działalność gospodarczą.


12. Szczegółowy opis zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola, został określony w ww. Uchwale.

Informacje o aktualnych naborach dostępna jest pod linkiem


13. Dokumenty, o których mowa powyżej, można składać:

    1) w kancelarii Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz,

        • w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;

        • w czw. w godzinach 7:30-17:00;

        • w pt. w godzinach 7:30-14:00;

   
    2) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pokój 319,

        • w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;

        • w czw. w godzinach 7:30-17:00;

        • w pt. w godzinach 7:30-14:00.


W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 77/ 45 11 910.

Uchwala_Nr_LIX_1170_18_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_19.04.2018_ws.Programu_czyste_powietrze_oddech_dla_Opola.pdf
Wniosek_P1_zal._nr_1_do_uchwaly_Nr_LIX_1170_18_Rady_Miasta_Opola_z_dn._19_kwietnia_2018r..pdf
Wniosek_P2_zal._nr_2_do_uchwaly_Nr_LIX_1170_18_Rady_Miasta_Opola_z_dn._19_kwietnia_2018r..pdf
Wniosek_R1_zal._nr_3_do_uchwaly_Nr_LIX_1170_18_Rady_Miasta_Opola_z_dn._19_kwietnia_2018r..pdf
Protokol_odbioru_zal._nr_4_do_uchwaly_Nr_LIX_1170_18_Rady_Miasta_Opola_z_dn._19_kwietnia_2018r..pdf

 

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie-oraz-oze/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola