Herb Opole

ZMIANA TERMINU NABORU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” OKREŚLAJĄCEGO ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH

31/07/2017 Aleksandra Węgrzyn

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVI/871/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” -  informuję, iż z dniem 18 sierpnia 2017r. zakończył się  nabór deklaracji  od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji w roku 2017 na następujące zadania:

  1. zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne:
             a)    przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
             b)    ogrzewanie gazowe;
             c)    ogrzewanie elektryczne;
             d)    ogrzewanie olejowe;
             e)    montaż pompy ciepła;
          f)   montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z  5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem; przy czym likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym;
2. zakup i montaż ww. proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego;
3. instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.

     Powyższa decyzja podyktowana jest wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w budżecie miasta Opola na rok 2017, z uwagi na bardzo dużą ilość zebranych od beneficjentów deklaracji dotyczących planowanych do realizacji zadań w 2017r.

         W związku z powyższym, informuję iż wszyscy Beneficjenci zamierzający uzyskać dotacje na ww. zadania powinni przesunąć ich realizację na rok 2018 i lata kolejne.

Deklaracja musi być złożona przez rozpoczęciem inwestycji i powinna zawierać następujące informacje:
  • dane beneficjenta;
  • rodzaj posiadanego systemu ogrzewania;
  • nazwę i opis planowanego zadania;
  • szacunkowy koszt i planowany termin realizacji zadania.
Na podstawie złożonych deklaracji oraz zadeklarowanych terminów realizacji planowanych zadań, Prezydent Miasta Opola zawiadomi beneficjentów o wymaganym terminie złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dotacji.
Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi ww uchwały Rady Miasta Opola.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami WOŚiR UM Opola - Panią Joanną Lewanadowską -Karcz lub Panem Marcinem Węgrzynem (tel. 77/ 54 11 375).
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w uchwale Nr XLVI/871/17
Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu