Herb Opole

Obecnie Miasto Opole jest w trakcie realizacji kampanii edukacyjnej, mającej na celu wskazywanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji, w ramach której przygotował własny serwis internetowy www.niskaemisjaopole.pl, którego celem jest pokazanie mieszkańcom korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji. Mieszkańcy znajdą na stronie m.in. ciekawe artykuły, linki do stron poświęconych tematyce niskiej emisji, informacje o możliwości dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, na nowe ekologiczne, dokumenty z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej obowiązujące na terenie miasta Opola oraz link do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z monitoringiem stanu powietrza w mieście.
Ponadto, w ramach ww. kampanii edukacyjnej Miasto Opole przygotowało:
1) artykuły, które zostaną umieszczone na portalach internetowych www.zielonaakcja.pl, www.misja-emisja.pl oraz na urzędowej stronie internetowej,
2) gazety zawierające wywiady, opinie i materiały tematyczne, które zostaną rozdystrybuowane wśród mieszkańców miasta Opola,
3) gadżety promocyjne w postaci ekonotesów z długopisem oraz zestawy piśmiennicze z recyklingu.
W miesiącu październiku zakończyła się, wykonywana przez firmę ATMOTERM S.A., inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola, na podstawie której została opracowana baza danych, która w sposób szczegółowy prezentuje rodzaje ogrzewania z dokładnością do każdego zinwentaryzowanego lokalu lub budynku oraz w sposób ilościowy przedstawia charakterystykę źródeł ogrzewania na zinwentaryzowanym terenie.
Ogólny bilans zinwentaryzowanych punktów adresowych i punktów adresowych (budynków) podłączonych do m.s.c. wskazuje, iż przewagę liczebną stanowią budynki ogrzewane innymi niż na paliwo stałe źródłami ogrzewania 50,20 % (5531). W 41,76 % (4601) budynków występują źródła na paliwa stałe, w tym ok. 30 % (2527) budynków posiada ogrzewanie tylko na paliwa stałe. Na terenie miasta znajduje się 5,11 % budynków nieogrzewanych, a 0,7 % punktów adresowych nie zlokalizowano w terenie.
W 2017 r. Miasto Opole zamierza przeznaczyć środki finansowe na pilotażowy, uzupełniający monitoring zanieczyszczeń powietrza, w zakresie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców i ekologów, stacje pomiarowe lub czujniki (kilkanaście sztuk) będą badać zanieczyszczenia w różnych punktach miasta, a nie jak do tej pory tylko w dwóch lokalizacjach.
W Opolu planowane jest zainstalowanie stacji pomiarowych lub czujników, które będą współpracować ze stacją WIOŚ w Opolu, aby metody pomiarów i ich wyniki odzwierciedlały stan powietrza. W wyniku uzupełniającego monitoringu powietrza prowadzone będą analizy i opracowywane sprawozdania. Monitoring powietrza powinien być prowadzony co najmniej przez pełny rok, aby można było ocenić stan powietrza. Pozwoli to również na obserwację zmian jakości powietrza. Umożliwi on również wykazanie, gdzie występują problemy i ustalenie, jakie są tego przyczyny.
Pomiary powinny być długookresowe, ponieważ normy dla pyłów zawieszonych PM 10 ustalone są dla doby i dla roku kalendarzowego. Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032).
Stacje pomiarowe muszą być skalibrowane ze stacjami WIOŚ  w Opolu, aby pomiar był wykonywany na takich zasadach, jak odbywa się to na stajach pomiarowych objętych państwowym monitoringiem powietrza.
Uzupełniający monitoring pozwoli na bieżącą diagnozę poziomu zanieczyszczeń pyłowych z dużą rozdzielczością przestrzenną, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z udostępnieniem danych online. Celem wdrożenia systemu jest dostarczenie diagnozy jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta Opola. Po okresie pilotażowego wdrożenia, system będzie stanowił część Miejskiego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Opolu.
Ponadto w 2017 r. Miasto będzie w dalszym ciągu udzielać dotacji do zmiany sposobu ogrzewania, na podstawie nowego Regulaminu, który zostanie uchwalony przez Radę Miasta Opola. W projekcie budżetu przeznaczono na ten cel znaczne środki, bo aż 600 tys. zł. W Straży Miejskiej będzie funkcjonował kilkuosobowy EKOPATROL, który będzie kontrolował m. in. piece pod kątem spalania w nich odpadów lub gorszej jakości paliw oraz wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne.
Realizacja wielu zadań przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów zawieszonych, min. Poprzez poprawę funkcjonowania systemu transportu publicznego, w tym poprzez uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej, budowę bus pasów, parkingów park&ride, wdrożenie systemu ITS w celu uprzywilejowania autobusów, itp. PGN stawia sobie za cel poprawę jakości powietrza na terenie miasta, w tym redukcje emisji pyłu zawieszonego PM 10 o 173,125 Mg/rok.
W ramach Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole) zaplanowano do budowy dwie stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza od środków transportu w obrębie miasta Opole: ul. Nysy Łużyckiej i ul. Krapkowicka.
 
Stacje pomiarowe będą mierzyć następujące zanieczyszczenia powietrza:
 • Tlenek azotu - NO
 • Dwutlenek azotu – NO2
 • Tlenek węgla - CO
 • Benzen – B6H6
 • Pyły zawieszone PM10
 • Pyły zawieszone PM2,5
- pochodzące od źródeł transportu.
 
W latach 2000-2016 udzielono ok. 1960 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania,. Od 2011r. 396 wnioskodawców  dokonało zmiany sposobu ogrzewania (stan na listopad 2016r.), jednakże często zmiana sposobu ogrzewania łączy się likwidacją kilku pieców. Koszt udzielonych od 2000r. dotacji stanowi kwotę ok. 4.200.000 zł.
 
Ponadto Miasto realizuje Program pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA, w ramach którego Miasto podpisało umowy dotacji dla dwóch edycji przedmiotowego programu.
W ramach KAWKI I udzielono dofinasowania dla 47 osób fizycznych. Łączny koszt zadania: 1.046.253,02 zł, kwota dotacji wyniosła łącznie: 557.308,73 zł, w tym: NFOŚiGW: 455.979,86 zł WFOŚiGW: 101.328,87 zł. Pierwsza rata dotacji wypłacona w 2015r. wyniosła 60 794,12 zł, z czego kwota 44.321,62 zł stanowiła wysokość dofinansowania dla wnioskodawców 5 osób fizycznych (Ostatecznych Odbiorców Korzyści), natomiast kwota 16.472,50 zł stanowiła wysokość dotacji dla Miasta Opola, tytułem refundacji części poniesionych kosztów na realizację zadania w 2014r. pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji”. W ramach drugiej raty, w pierwszym kwartale 2016r. została wypłacona dotacja dla wnioskodawców w łącznej kwocie: 55 514,95 zł (dla 7 osób fizycznych). W połowie roku 2016r. Miasto Opole otrzymało trzecią transzę dotacji w wysokości 240 579,77 zł, która została przekazana 26 Wnioskodawcom. W czwartym kwartale 2016 roku została wypłacona czwarta rata dotacji, na kwotę 123 318,26 zł. - 26 Ostatecznym Odbiorcom Korzyści.
Ostatnim etapem rozliczenia Programu pilotażowego KAWKA jest piąty wniosek na kwotę 77 101,63 zł, która stanowi wysokość dotacji dla Miasta Opola tytułem refundacji części poniesionych kosztów na realizację zadania pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola”.
 
W ramach programu KAWKA II Miasto Opole złożyło wniosek do WFOŚiGW w imieniu 31 wnioskodawców, a łączny koszt zadania: 590.800,00 zł, z tego kwota dotacji łącznie: 324.940,00 zł, w tym: NFOŚiGW: 265.860,00 zł WFOŚiGW: 59.080,00 zł. Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania Wniosku o wypłacenie pierwszej raty dotacji na kwotę 91.068,88 zł dla 11 osób fizycznych. Wniosek o wypłacenie drugiej raty dotacji planowany jest z końcem grudnia. Natomiast Wniosek o wypłacenie trzeciej raty – ostatniej – planowany jest na czerwiec 2017r.
W Programie KAWKA uczestniczy również ECO S.A., które podłączyło 35 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i do listopada 2017r. zamierza podłączyć jeszcze 53 budynki, w tym 41 komunalnych.
 
Ponadto Miasto Opole przystąpiło do „Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią”, której działania mają na celu kształtowanie i wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej na każdym poziomie administracji publicznej.
W ramach wdrażania PGN w 2016 r. rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem w mieście systemu efektywnego zarządzania kosztami energii i innych mediów. Początkowo planuje się objęcie systemem budynków Urzędu Miasta, oświetlenia ulicznego oraz budynków oświatowych, natomiast docelowo planuje się objęcie budynków wszystkich jednostek miejskich. System ten umożliwi podjęcie działań w zakresie redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
Analiza dotychczas przeprowadzonych ocen jakości powietrza wskazuje na poprawę, natomiast zmienia się udział poszczególnych źródeł mających wpływ na stan jakości powietrza. Początkowo obserwowano największy wpływ sektora energetyki i przemysłu, jednakże w wyniku stosowania rozwiązań techniczno-technologicznych i prawnych wpływ sektora przemysłowego uległ znacznemu zmniejszeniu. Wyniki ocen rocznych wskazują obecnie, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza w Polsce odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.
Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, ale również ze względu na oddziaływanie różnych źródeł emisji, Miasto Opole odpowiedziało na zaproszenie Głównego Instytutu Górnictwa z siedzibą w Katowicach, aby wspólnie w ramach programu AIR TRITIA przeprowadzić badania jakości powietrza, w tym pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.
W związku z tym Miasto Opole w czerwcu 2016 r. złożyło aplikację wraz z partnerami z Polski, Czech i Słowacji do programu pn. „Współpraca w ramach priorytetu programowego w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych dla zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej”, w ramach celu szczegółowego pn. „Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich, aby uczynić je bardziej dogodne dla zamieszkania”.
Głównym celem projektu jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego (obszaru utworzonego wspólnie wcześniej przez marszałków obszaru przygranicznego zwanego Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej - TRITIA, EUW z siedzibą w Cieszynie).
W projekcie przewiduje się opracowanie wspólnej strategii poprawy jakości powietrza w oparciu o pomiary jakości powietrza (w tym PM10 i PM2,5 wraz z określeniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń wykorzystując badania izotopowe 210 Pb)  i modelowanie komputerowe (dwa modele: SYMOS97-Czechy i CULPUFF –Polska). Wniosek przeszedł już pierwszy etap oceny i czekamy na jej ostateczne rozstrzygnięcie w pierwszym kwartale 2017 r.
W Ministerstwie Energii trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, a jej celem będzie wprowadzenie możliwości prawnych, dotyczących uregulowania wymagań jakościowych dla paliw stałych, również poprzez wydanie stosownych rozporządzeń. Ponadto powołano komitet sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (przyjętego w 2015 r.). W ramach walki ze smogiem w kraju zostaną wprowadzone standardy emisyjne dla kotłów domowych, a ponadto komitet pracuje nad propozycjami dotyczącymi standaryzacji jakości paliw stałych. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił z początkiem października 2016 r. Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.  W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia:
 • wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC);
 • termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (Program EKO-TERM);
 • wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych o niskiej sprawności energetycznej na nowoczesne o wyższej sprawności oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (Program EKO-DOM);
 • zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).
Dofinansowanie w ramach ww. Programu jest udzielane w formie pożyczki (aktualne oprocentowanie 2,5 %w skali roku ) bez żadnych prowizji i marży, z możliwością jej częściowego umorzenia (nawet do 30 % w przypadku wymiany źródła ciepła). Okres kwalifikowania kosztów liczony będzie od dnia złożenia wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu, co oznacza, że uznawane będą tylko kwoty faktur wystawionych nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl w zakładce Portal beneficjenta/Pożyczki dla osób fizycznych.
Każdy z nas ma wpływ na to czy powietrze będzie czyste, a my i nasze dzieci zdrowe, dlatego już dziś zapoznaj się z kilkoma prostymi zaleceniami:
 • w miarę możliwości należy wymieniać przestarzałe kotły opalane paliwem stałym
  na proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne i przyłączenie do sieci cieplnej)
 • stosować Odnawialne Źródła Energii (kolektory, pompy ciepła itp.)
 • składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania i montaż OZE do Urzędu Miasta Opola i WFOŚiGW w Opolu
 • przeprowadzać termomodernizację budynków i montować energooszczędne okna
 • stosować materiał opałowy wysokiej jakości (w przypadku ogrzewania paliwem stałym)
 • prowadzić regularne przeglądy pieców i instalacji grzewczych oraz przeglądy kominiarskie, wraz z czyszczeniem komina
 • nie spalać odpadów w piecach domowych!
 • ograniczyć lub zaprzestać używania kominków, jeśli stanowią dodatkowe źródło ogrzewania, podczas niekorzystanych warunków pogodowych, podwyższonych stężeń pyłu
 • edukować sąsiadów, aby nie spalali śmieci i liści
 • nie palić odpadów roślinnych na działkach, przekazywać odpady zielone do PSZOK lub
  je kompostować
 • przesiadać się na transport publiczny lub rower, szczególnie podczas niekorzystnych warunków w zakresie emisji pyłu zawieszonego
 • kierowcy powinni zabierać w podróż pasażerów, aby nie wozić „pustych” miejsc tzw. Car pooling (wspólna jazda!)
 • stosować Ekojazdę (nie obciążać pojazdów dużym bagażem, hamować silnikiem, rzadko włączać klimatyzację, sprawdzać ciśnienie w oponach, nie ruszać i nie hamować gwałtownie itp.)
 • prowadzić regularne przeglądy samochodów
 • sadzić jak najwięcej roślin w otoczeniu, budować „zielone dachy”
 • zakładać przydomowe ogródki ziołowe i warzywniaki
Ministerstwo Środowiska prowadzi portal edukacyjny www.tworzymyatmosfere.pl. Zapraszamy do wspólnej walki o zdrowie i naszą przyszłość!
Podsumowując apelujemy do mieszkańców miasta:
Dbając o stan powietrza dbasz o swoje zdrowie
 
 
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu