Herb Opole

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Opola na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjmuje DEKLARACJE przystąpienia do „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” złożone przez Beneficjenta planującego realizację zadania na 2018 rok w lokalu lub budynku mieszkalnym zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Opola, obejmujące inwestycje polegające na:

1) zmianie źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne;
2) zakupie i montażu proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego;
3) instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.


Przez zmianę źródła ciepła na źródło proekologiczne rozumie się trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

a) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

b) ogrzewanie gazowe;

c) ogrzewanie elektryczne;

d) ogrzewanie olejowe;

e) montaż pompy ciepła;

f) montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą (kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej/certyfikującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA, kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego, ani możliwości jego zamontowania), jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem  (kocioł spełniającym standard emisyjny zgodny z 5 klasą – należy przez to rozumieć kocioł na paliwo stałe.

Likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia), tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym.

Dla nowo wzniesionych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dotacja jest udzielana pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.

Dotacja może być udzielona jednorazowo na dany lokal lub budynek mieszkalny,
bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.

W przypadku gdy Beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, któremu przysługuje odliczenie podatku VAT od zrealizowanego zadania, dotacja  będzie przyznana jedynie do wartości netto zadania.

Dla lokali i budynków mieszkalnych, w których części prowadzona jest działalność gospodarcza, dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji
wyliczonej na podstawie faktycznie poniesionych wyodrębnionych kosztów dotyczących lokalu lub części budynku niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wyliczona proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni lokali lub części budynku, niebędących lokalem użytkowym lub powierzchnią budynku nieprzeznaczoną pod działalność gospodarczą.
 
Beneficjent ubiegający się o dotację celową powinien:
- w pierwszej kolejności złożyć Deklarację;
- po otrzymaniu, z UM Opola, pisemnego zawiadomienia o wymaganym terminie złożenia kompletnego Wniosku - P1 lub Wniosku - P2, złożyć odpowiedni wraz z wymaganymi dokumentami;
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji i otrzymaniu stosownej informacji z UM Opola, zgłosić się na podpisanie Umowy dotacji;
- po zrealizowaniu przedsięwzięcia złożyć Wniosek – R1 (rozliczający) wraz z wymaganymi dokumentami, jednak nie później niż do 30 listopada roku, w który została przeprowadzona inwestycja.

Rozpoczęcie realizacji zadania
(należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania lub instalacją nowego systemu do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagającego ogrzewanie) może nastąpić po podpisaniu Umowy o udzielenie dotacji przez obie Strony, tj. UM Miasta Opola i Beneficjenta.

Uwaga:
1)   Złożenie Deklaracji przystąpienia do Programu, nie gwarantuje przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta Opola, a jedynie daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. Programu (ma charakter informacyjny).
2)    Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Programu.
3)    Szczegółowy opis zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola, został określony w ww. Uchwale.


Dokumenty, o których mowa powyżej, można składać:

1) w kancelarii Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00;

2) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, pokój 319,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00.


Osoby do kontaktów: Pani Joanna Lewandowska-Karcz oraz Pani Klaudia Wilk, Pl. Wolności 7-8, pokój nr 324, tel. 77/ 45 11 910.

Deklaracja_przystapienia_do_Programu_Czyste_Powietrze_oddech_dla_Opola.pdf
Uchwala_Nr_XLVI_871_17_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_06.07.2017_ws._Programu_czyste_powietrze_oddech_dla_Opola.pdf
Wniosek_P1_zal._nr_1_do_uchwaly_Nr_XLIV_871_17_Rady_Miasta_Opola_z_dn._6_lipca_2017r..pdf
Wniosek_P2_zal._nr_2_do_uchwaly_Nr_XLIV_871_17_Rady_Miasta_Opola_z_dn._6_lipca_2017r..pdf
Wniosek_R1_zal._nr_3_do_uchwaly_Nr_XLIV_871_17_Rady_Miasta_Opola_z_dn._6_lipca_2017r..pdf
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu