Herb Opole

Informujemy, iż na podstawie podjętej przez Radę Miasta Opola w dniu 26 października 2017r. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/683/16 z 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, zarówno osoby  fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zrealizowały zadania dotyczące zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne oraz montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, mają możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zrealizowane zadania i od dnia 20 listopada 2017r. mogą składać Wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola.

 

Mając na uwadze powyższe, informuje się wszystkich Beneficjentów, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania w ramach ww. uchwały, na zrealizowane już inwestycje lub inwestycje będące w trakcie realizacji, aby bezwzględnie do dnia 29 grudnia 2017r.  zakończyli rozpoczęte przedsięwzięcia dot. likwidacji węglowego źródła ciepła i instalacji nowego ekologicznego źródła ciepła (lub montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych) i złożyli kompletne Wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, III piętro pok. 319 (tel. 775411375).

 Wnioski, które wpłyną po 29 grudnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia oraz bez możliwości odwołania i zmiany decyzji w tej sprawie.


Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjmuje wnioski od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji, poprzez częściowy zwrot poniesionych kosztów na zadania realizowane w lokalach i budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola, polegające na:

1) wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali opartego na paliwie stałym na ekologiczny system ogrzewania;

2) wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania w budynkach nowo wzniesionych lub w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych;

3) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła).

 

Przez ekologiczne systemy ogrzewania rozumie się: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe oraz ogrzewanie kotłem na paliwo stałe, spełniającym wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 (posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji).

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola, zostały określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ww. Uchwały.


Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli zmiana systemu ogrzewania lub montaż kolektorów słonecznych/pomp ciepła dotyczy lokalu lub budynku, związanego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Procedura przyznawania i rozliczania dotacji jest realizowana według kryteriów określonych w Regulaminie, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.

Wnioski, można składać do dnia 29 grudnia 2017r.:

1) w kancelarii Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00;

2) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, pokój 319,
• w pn., wt. i śr. w godzinach 7:30-15:30;
• w czw. w godzinach 7:30-17:00;
• w pt. w godzinach 7:30-14:00.

Osoby do kontaktów: Pani Joanna Lewandowska-Karcz oraz Pani Aleksandra Węgrzyn, Pl. Wolności 7-8, pokój nr 319, tel. 77/ 54 11 375.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu