Herb Opole

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2021 z terenu miasta Opola

01/06/2021 Marcin Węgrzyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Miasto Opole ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie Opola.
            W związku z powyższym Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”.


 Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości.
Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

 

Wnioski dla zadań planowanych do realizacji w 2021 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2021r., do urny znajdującej się przy wejściu do budynku lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, pokój 323
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 730 – 1530,
w czwartki w godzinach 730 – 1700 oraz w piątki w godzinach 730 – 1400
 na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Opola w ww. Wydziale lub pobrać poniżej.

 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.                                                                   

 

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola
o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek Miasta Opola nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Miasto Opole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, pokój nr 323 lub pod numerem tel. 77 54 11 375.

Dokumenty do pobrania

  1. Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.
  2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 dla wnioskodawcy.
  3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 dla wnioskodawcy będącego spółdzielnią mieszkaniową, która dokonała wyboru wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie wyrobów zawierających azbest.
  4. Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku.
  5. Oświadczenia wnioskodawcy o podatku VAT.
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.
  7. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania.
  8. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu