Herb Opole

„Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. Zmienione zasady od 2020 roku.

23/12/2019 Marcin Węgrzyn
W dniu 28 listopada 2019r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XIX/387/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola", która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego  pod poz. 3855.  

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające realizować w 2020 roku na terenie Opola zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne poprzez:
1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2) wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3) montaż pompy ciepła;
4) montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą od 2 stycznia do 29 maja 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2020 rok na realizację Programu, składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 pok. 319 w godzinach pracy Urzędu. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola 45-015 Opole Rynek–Ratusz. Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania (należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac związanych z likwidacją dotychczasowego systemu ogrzewania oraz instalacją ogrzewania proekologicznego, których przedmiot będzie objęty dotacją) może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie dotacji przez obie Strony, tj. Miasto Opole i Beneficjenta.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. dostępnej pod adresami:

https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie-oraz-oze/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola
lub
 
Przedmiotowa uchwała zmienia dotychczasowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. Realizacja Programu  przynosi wymierne efekty, jednak celem zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz usprawnienia procesu udzielania i  rozliczania dotacji dokonano modyfikacji zasad Programu.  Dokonano korekty niektórych zapisów dotyczących zasad udzielania dotacji i wprowadzono m.in. następujące zmiany:

1)  zrezygnowano z udzielania dotacji do zakupu i montażu proekologicznego ogrzewania dla nowych budynków, ponieważ każdy inwestor ma obowiązek instalacji ekologicznego ogrzewania w nowym budynku i znacznie lepszy efekt przyniesie przesunięcie środków z budżetu miasta na likwidację węglowego ogrzewania w istniejących budynkach;
2) zrezygnowano z udzielania dotacji do instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania, z uwagi na bardzo małe zainteresowanie tego typu wsparciem, a ponadto tego typu działania mają mały efekt ekologiczny w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10;
3) zrezygnowano z udzielania dotacji do kotłów na paliwo węglowe, natomiast dla pozostałych kotłów na paliwo stałe np. drewno wprowadzono zapis, iż kotły te muszą spełnić wymagania ekoprojektu, czyli muszą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Dotychczas kotły te musiały spełnić wymagania klasy piątej, czyli wymagania określone wg. normy PN-EN 303-5:2112 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem. Kotły spełniające wymagania ekoprojektu, poza wymaganiami określonymi dla kotłów 5 klasy, mają dodatkowo określony  próg emisji dla tlenków azotu, posiadają etykiety energetyczne dla kotłów takie jak dla sprzętu AGD oraz posiadają określoną  przeciętną sezonową sprawność kotła;
4) podniesiono niektóre kwoty dotacji:
   a) do zakupu i instalacji kotła gazowego z 7000 zł na 8000 zł dla osoby fizycznej oraz z 14000 zł na 16 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej;
   b) do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej z 7000 zł na 8000 zł;
   c) dla osób fizycznych i wspólnoty mieszkaniowej z 2000 zł do 4000 zł na każdy lokal lub budynek na wykonanie instalacji wewnętrznej w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej;
   d) do zakupu i instalacji pompy ciepła z 7000 zł na 10 000 zł dla osoby fizycznej i z 14 000 zł do 16 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej;
5) określono termin realizacji zadań objętych dotacjami od 1 lutego do 15 października danego roku budżetowego, z uwagi na potrzebny czas na ocenę wniosków przez Komisję oraz sporządzenie umowy dotacji;
6) wprowadzono odrębny wzór wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej oraz wprowadzano  przykładowy wzór pełnomocnictwa, bez konieczności jego spisywania w obecności pracownika Urzędu Miasta.

Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Programu. W Budżecie Miasta Opola na 2020 r. na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 3 mln zł. Zadanie jest również zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018-2023.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Opola - tel 77 45 11 910.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu