Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Strażnicy mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej.Od początku listopada strażnicy miejscy mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Do tej pory, pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie opolskim dnia 1 listopada 2017r., straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

Od listopada straż gminna może ukarać za stosowanie z paliw wymienionych w uchwale, tj. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa).


Uchwala_Nr_XXXII.367.2017_Sejmiku_Wojewodztwa_Opolskiego_z_dnia_26_wrzesnia_2017r.pdf
Rozporzadzenie_Ministra_spraw_wewnetrznych_i_administracji_z_11_pazdziernika_2018.pdf
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/straznicy-moga-wystawiac-mandaty-za-lamanie-uchwaly-antysmogowej/rzk