Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

PRZEDŁUŻENIE DO 23 LIPCA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2021.

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” - ogłaszam nabór wniosków od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:  

1)      przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

2)      wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;

3)      montaż pompy ciepła;

4)      montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej zostaje wydłużony do dnia 23 lipca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2021 rok na realizację Programu.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dostępne pod linkiem.

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/przedluzenie-do-23-lipca-terminu-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola-na-zadania-zaplanowane-do-realizacji-w-roku-2021/rxu