Herb Opole

Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU 

 „EKOLOGICZNE OPOLE - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE DLA MIASTA” 
na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2021


Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII56820 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. - ogłaszam nabór wniosków od Odbiorców końcowych (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dotacji na:

1) wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
   a) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
  b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
2) likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Od 4 stycznia do 12 lutego 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację projektu, osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo będą miały wnioski Odbiorców końcowych, którzy złożyli w 2019 roku pisemną deklarację woli przystąpienia do ww. Projektu oraz u których została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna na zlecenie Miasta.

Dla pozostałych Odbiorców końcowych, którzy nie złożyli ww. deklaracji bądź, u których nie została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ona uzupełniona o pierwszą osobę z listy rezerwowej, której wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Warunkiem udzielenia dotacji osobie z listy rezerwowej będzie pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz sporządzenie oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek na własny koszt.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, w godzinach pracy Urzędu. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2021 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 54 11 375.

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu