Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole odwiedź nas na facebookuOdwiedź facebooka
menu boczne

„CIEPŁE MIESZKANIE” NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

11/10/2023 Małgorzata Nowak
Miasto Opole zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie” w II naborze, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.

W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 
W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w programie.
Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 listopada 2023r. w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8 (pokój nr 319), w godzinach pracy Urzędu lub w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter). Można też przesłać ją na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole lub na adres mailowy: osr@um.opole.pl.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też  z przyznaniem dofinansowania.
Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z miastem Opole.
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Miasto Opole zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Miastem Opole.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

‒   osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

  • prawa własności,
  • ograniczonego prawa rzeczowego,
  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Opola (lokal komunalny), znajdującego się w budynku w którym wszystkie lokale nie są komunalne,

‒   wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

  • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).

  • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

  • Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych które składają się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Cześć ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć dotyczących wymienianę wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego lub indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła:

  1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

‒   demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

‒   zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

‒   zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

‒   dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  1. Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)
  2. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:

‒   zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

‒   zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

‒   dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

‒   zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/Do pobrania:

Deklaracja_ciepłe_mieszkanie_wzór

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu