Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Miasto Opole przystąpiło do Projektu LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”


Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Miasto Opole) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.


Cel Projektu:
Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

Szczegółowe cele Projektu:
1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.
W ramach realizacji Projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) pracownicy Urzędu Miasta Opola w dniu 28 kwietnia br. uczestniczyli w konferencji „Opolskie weź głęboki oddech” otwierającej Projekt oraz w dwóch posiedzeniach Komitetu Monitorującego.
W ramach przedmiotowego Projektu w naszym Urzędzie, ale również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, w najbliższym czasie zostaną zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy zostaną skierowani na specjalnie przygotowane przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe, w ramach których nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: efektywności energetycznej budynków, komunikacji społecznej, ochrony powietrza, które będą im niezbędne, by móc skutecznie doradzać mieszańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania oraz celu przygotowania Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowania i zwymiarowania działań naprawczych oraz opracowania planu ich realizacji i określenia niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.
Gminni Koordynatorzy będą także prowadzić edukację ekologiczną w zakresie problematyki jakości powietrza w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze. Dodatkowo w ramach Projektu organizowane będą dla mieszkańców spotkania szkoleniowe oraz powstanie narzędzie informatyczne do obsługi sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza.
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/miasto-opole-przystapilo-do-projektu-life-aqp-pn-wdrazanie-systemu-zarzadzania-jakoscia-powietrza-w-samorzadach-wojewodztwa-opolskiego/rxx