Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” – planowanych do realizacji w 2020r.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza - ogłaszam nabór wniosków od Odbiorców końcowych (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, zlokalizowanych na terenie miasta Opola), zainteresowanych uzyskaniem dotacji na:

1)     wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:

a)     pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;

b)    kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

2)     likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.


Informuję, że do dnia 10 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację projektu, osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo będą miały kompletne wnioski Odbiorców końcowych, którzy złożyli w 2019 roku pisemną deklarację woli przystąpienia do ww. Projektu oraz u których została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna na zlecenie Miasta Opola i zostaną Oni wpisani na listę rankingową.

Dla pozostałych Odbiorców końcowych, którzy nie złożyli ww. deklaracji, bądź u których nie została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ona uzupełniona o pierwszą osobę lub wspólnotę mieszkaniową z listy rezerwowej, której wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Warunkiem udzielenia dotacji Odbiorcy końcowemu z listy rezerwowej będzie pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz sporządzenie oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek, na własny koszt.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola,
Plac Wolności 7-8 lub też przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić
dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole.
Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2020 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 54 11 375.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale
Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. dostępnej pod adresem: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1631/Załączniki:
Uchwala_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r._w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych_na_realizacje_zadan_w_ra.pdf
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_1.pdf
Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_2.pdf
Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Protokol_odbioru.pdfAdres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/ogloszenie-prezydenta-miasta-opola-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-na-realizacje-zadan-w-ramach-projektu-pn-ekologiczne-opole-wymiana-zrodel-ciepla-na-bardziej-ekologiczne-dla-miasta-planowanych-do-realizacji-w-2020r/r3t