Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dotacje celowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Miasto Opole przystąpiło do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest dofinansowanie wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym na terenie miasta Opola. Wysokość wsparcia wynosi od 15 000 zł do 37 500 zł.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem programu jest Miasto Opole, które otrzymało dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Miasto Opole przeprowadzi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, zawarte zostaną umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia

Wniosku nie może złożyć najemca lokalu mieszkalnego, w tym komunalnego.

Przedsięwzięcie może być dofinansowane z innych programów, przy czym łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie z różnych źródeł nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kiedy można złożyć wniosek?

Termin składania Wniosków – C1 o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych zostanie ustalony w ogłoszeniu o naborze.

Jakie koszty obejmuje dofinansowanie?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do programu. Załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych źródeł ciepła.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, które służą do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Przez nowe proekologiczne ogrzewanie należy rozumieć:

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym (t.j. pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne) nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie następujących prac:

Jak rozliczyć wniosek?

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Miasto Opole z beneficjentem końcowym. Koszty poniesione wcześniej przed datą zawarcia umowy będą uznawane za niekwalifikowane.

Termin na złożenie Wniosku – C2 o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest do 15.10.2025r.

Jaka kwota dotacji dla beneficjenta końcowego?

Poziom 1 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000 zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.

Poziom 2 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Przeznaczony jest dla beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

Poziom 3 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Przeznaczony jest dla beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w lokalu mieszkalnym nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy europejskiej EN 303-5.

Od 19 czerwca do 28 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych na 2023 rok osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej (Wniosek-C1).

Do wniosku należy dołączyć:

1)        dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,

2)        zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła,

3)        oświadczenie o braku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej lub braku podłączenia do sieci ciepłowniczej wydane dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku zmiany na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 3 do ww. zarządzenia.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego Wniosku-C1, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. zarządzeniu i jego załącznikach.

Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w 2023 roku, musi zostać wykonane w terminie do 15 października tego roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.370.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola.

Załączniki:
1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (Wniosek – C1)
3. Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (Wniosek – C2)
4. Protokół odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta końcowego
6. Wzór umowy dotacji
7. Zarządzenie OR-I.0050.370.2023 PMO z dnia 14 czerwca 2023r.
8. Zarządzenie OR-I.0050.532.2023 PMO z dnia 24 lipca 2023r.Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-wfsigw-w-opolu-udostepnionych-przez-nfosigw-w-ramach-programu-cieple-mieszkanie