Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Dotacje celowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” dla:

Miasto Opole przystąpiło do  realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest dofinansowanie wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Opola. Wysokość wsparcia wynosi od 16 500 zł do 41 000 zł. w przypadku osób fizycznych oraz od 150 000 zł do 375 000 zł. w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem programu jest Miasto Opole, które otrzymało dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Miasto Opole przeprowadzi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, zawarte zostaną umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie może być dofinansowane z innych programów, przy czym łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie z różnych źródeł nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kiedy można złożyć wniosek?

Termin składania Wniosków – C1 o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych zostanie ustalony w ogłoszeniu o naborze.

Jakie koszty obejmuje dofinansowanie?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych w Załączniku nr 1 do programu. Załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych źródeł ciepła.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, które służą do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Przez nowe proekologiczne ogrzewanie należy rozumieć:

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym (t.j. pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne) nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie następujących prac:
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

Jak rozliczyć wniosek?

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Miasto Opole z beneficjentem końcowym. Koszty poniesione wcześniej przed datą zawarcia umowy będą uznawane za niekwalifikowane.

Termin na złożenie Wniosku – C2 o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest do 15.09.2025r.

Jaka kwota dotacji dla beneficjenta końcowego?

Poziom 1 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel bądź najemca lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000 zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Poziom 2 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Przeznaczony jest dla beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Poziom 3 – Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Przeznaczony jest dla beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w lokalu mieszkalnym nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy europejskiej EN 303-5.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego będącego wspólnotą mieszkaniową

Do 28 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania zaplanowanych środków finansowych na 2024 rok osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej (Wniosek-C1).

Do wniosku należy dołączyć:

1)  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (akt notarialny, księga wieczysta, wypis z rejestru gruntu),

2)  umowa najmu lokalu komunalnego,

3)  umowa o zarządzanie nieruchomością(dotyczy wspólnot mieszkaniowych),

4)  uchwała wspólnoty mieszkaniowej dotycząca pełnomocnictwa do jej reprezentowania (dotyczy wspólnot mieszkaniowych),

5)  uchwała wspólnoty mieszkaniowej dotycząca wyrażenia zgody na realizacje przedsięwzięcia,

6)  zdjęcia planowanego/nych do likwidacji źródła ciepła,

7)  oświadczenie o braku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczenia ciepła z sieci ciepłowniczej lub braku podłączenia do sieci ciepłowniczej wydane dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku zmiany na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne),

8)  pełnomocnictwo do reprezentacji beneficjenta końcowego (o ile zostało ustanowione),

9)  zgoda na realizację przedsięwzięcia wyrażona przez wszystkich współwłaścicieli lokalu lub wszystkich uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego (jeśli jest konieczne).

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 7 do ww. zarządzenia.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego Wniosku-C1, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. zarządzeniu i jego załącznikach.

Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w 2024 roku, musi zostać wykonane w terminie do 15 września tego roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910 i 77 54 11 375.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.849.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Opola.

Załączniki:
1._Zalacznik_nr_1_Program_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
2._Zalacznik_nr_2_Wniosek_C1_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
4._Zalacznik_nr_4_Protokol_odbioru_koncowego_zadania_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
5._Zalacznik_nr_5_Wzor_umowy_dotacji_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
6._Zalacznik_nr_6_Program_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
7._Zalacznik_nr_7_Wniosek_C1_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
8._Zalacznik_nr_8_Wniosek_C2_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
9._Zalacznik_nr_9_Protokol_odbioru_koncowego_zadania_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
10._Zalacznik_nr_10_do_zarzadzenia_Dokument_podsumowujacy_audyt_energetyczny_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
11._Zalacznik_nr_11_Pelnomocnictwo_do_reprezentowania_beneficjenta_koncowego.pdf
12._Zalacznik_nr_12_Wzor_umowy_dotacji_osoba_fizyczna_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
13._Zalacznik_nr_13_Wzor_umowy_dotacji_wspolnota_mieszkaniowa_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
Zalacznik_nr_1a_do_Programu_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Programu_Cieple_Mieszkanie_I.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Programu_Cieple_Mieszkanie_II.pdf
Zarzadzenie_Nr_OR_I.0050.849.2023_Prezydenta_Miasta_Opola_z_dnia_20.12.2023.pdf

Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-wfsigw-w-opolu-udostepnionych-przez-nfosigw-w-ramach-programu-cieple-mieszkanie