Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Informacja ogólna

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Program rządowy

Program ma na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wymianie nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

 

Podpisywanie umów do: 31.12.2027r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029r.

 

Z dofinansowania może skorzystać właściciel lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, lub właściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych wyodrębnionych księgą wieczystą.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i w wersji papierowej:

1.    Elektronicznie:
1)    Za pośrednictwem Serwisu gov.pl https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
2.    Wersję papierową wniosku można złożyć:
1)    Bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - ul. Krakowska 53, 45-018 Opole;
2)    Za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole;
3)    W urzędzie Miasta Opola dla nieruchomości położonych na terenie miasta Opola - Urząd Miasta Opola ul. Rynek 1A, 45-015 Opole lub Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
1.    Podstawowy poziom dofinansowania – Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
2.    Podwyższony poziom dofinansowania – Beneficjenci, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:  
1)    1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2)    2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
3.    Najwyższy poziom dofinansowania – Beneficjenci, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:  
1)    1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2)    1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Dodatkowo w przypadku Beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, przy czym uśredniony dochód miesięczny  nie przekracza czterdziestokrotności (w przypadku  podwyższonego poziomu dofinansowania) lub dwudziestokrotności (w przypadku  najwyższego poziomu dofinansowania) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.W urzędzie Miasta Opola znajduje się Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”, do którego można się zgłaszać w razie napotkania problemów podczas składania wniosków w sposób elektroniczny. Niezbędna jest obecność wszystkich właścicieli nieruchomości.

Należy ze sobą mieć:
1.    Adres mailowy (gdy Beneficjent nie posiada konta na Portalu Generatora Wniosków o Dofinansowanie),
2.    Zaświadczenie z Miejskiego Centrum Świadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (w przypadku gdy korzystamy z podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania),
3.    Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego – księga wieczysta,
4.    Numer księgi wieczystej, numer działki,
5.    Pełnomocnictwo (w przypadku gdy właściciel posiada pełnomocnika)
6.    Dochód wnioskodawcy/wnioskodawców,
7.    Dane wszystkich Beneficjentów (adres, nr PESEL),
8.    Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą (w przypadku gdy jest prowadzona pod adresem inwestycji).

Więcej informacji na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Załącznik:
Protokół odbioru robót wykonawcy
Pełnomocnictwo
Oświadczenie współwłaściciela (współmałżonka)
Dokument podsumowujący audyt energetyczny
Wzór umowy z Wykonawcą-prefinansowanie
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-nfosigw-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-powietrza-w-ramach-programu-czyste-powietrze-program-rzadowy/informacja-ogolna