Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta



Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”,  planowanych do realizacji w 2022 roku

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020r., uchwałą Nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r. oraz uchwałą Nr XXXVII/741/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r. – ogłaszam nabór wniosków od Odbiorców końcowych (osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dotacji na:
1)   wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku
budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a)      pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b)      kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie
z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
2)  likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Informujemy, że od dnia 10 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację projektu, osoby fizyczne
i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Odbiorca końcowy,
u którego wcześniej nie została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna na zlecenie Miasta, po podpisaniu umowy dotacyjnej z Miastem Opole i przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem inwestycji będzie zobligowany  do sporządzenia oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek na własny koszt.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały z dnia 28 maja 2020r , a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole.
Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2022 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.

Wnioski należy składać
w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola,
Plac Wolności 7-8, w godzinach pracy Urzędu. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są  w uchwale Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. oraz uchwałach zmieniających, tj. uchwale Nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020r., uchwale Nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r. i uchwale Nr XXXVII/741/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r., dostępnych pod adresem:
 
https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-na-realizacje-zadan-w-ramach-projektu-pn-ekologiczne-opole-wymiana-zrodel-ciepla-na-bardziej-ekologiczne-dla-miasta

Załączniki:
Uchwala_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r._w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych_na_realizacje_zadan
Uchwala_nr_XXVIII56820_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_2_lipca_2020_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_nr_XXVI53420
Uchwala_nr_XXXI66320_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_29_pazdziernika_2020_r._w_sprawie_zmiany_uchwaly_nr_XXVI53420
Uchwala_nr_XXXVII74121_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_25_lutego_2021_r._zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_i_rozliczania_dotacji_celowych
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_1
Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Wniosek_RPO_2
Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXVI53420_Rady_Miasta_Opola_z_dnia_28_maja_2020_r.Protokol_odbioru
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/ogloszenia-o-aktualnych-naborach-wnioskow/ekologiczne-opole-wymiana-zrodel-ciepla-na-bardziej-ekologiczne-dla-miasta