Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole

Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5. „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” jest dokumentem strategicznym, którego nadrzędnym celem jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Działania wskazane w Programie ochrony powietrza dotyczą całego obszaru województwa opolskiego.

UCHWAŁA NR XX/193/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/strategiczne-dokumenty-w-zakresie-jakosci-powietrza/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole