Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole został opracowany przede wszystkim w celu ochrony zdrowia jej mieszkańców, poprzez działania zmierzające do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Dokument ten zawiera m.in. dobre praktyki, działania naprawcze długoterminowe, ograniczające niską emisję oraz plan działań krótkoterminowych zawierający zadania prewencyjne, mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczań w powietrzu, a także czasu ich trwania. Dla strefy miasto Opole Programy ochrony powietrza opracowano ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY MIASTO OPOLE (pobierz)
Adres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/strategiczne-dokumenty-w-zakresie-jakosci-powietrza/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole