Opublikowane na Czyste powietrze - oddech dla Opola (https://www.niskaemisjaopole.pl/)

PRZEDŁUŻENIE DO 20 LIPCA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2022.

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 3855 ze zm.) - ogłaszam nabór wniosków od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

1)    przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

2)    wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;

3)    montaż pompy ciepła;

4)    montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

 

Informuję, że do dnia 20 lipca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2022 rok na realizację Programu, zostaje przedłużony termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A
45-015 Opole.


Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.


Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole,
na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910, 77 54 11 375.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale
Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 3855 ze zm.) dostępnej pod adresem:

https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opolaAdres źródła: https://www.niskaemisjaopole.pl/przedluzenie-do-20-lipca-terminu-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola-na-zadania-zaplanowane-do-realizacji-w-roku-2022/r87