Herb Opole

Nowy "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

18/08/2020 Marcin Węgrzyn

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020 przyjął nowy "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego" , którego zapisy wchodzą w życie w dniu 19 sierpnia br. 


Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5,. „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” jest dokumentem strategicznym, którego nadrzędnym celem jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Działania wskazane w Programie ochrony powietrza dotyczą całego obszaru województwa opolskiego.

Program ochrony powietrza zawiera analizy, które odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań naprawczych służących znaczącej poprawie jakości powietrza zaplanowano do 2026 r. Program zawiera zestaw koniecznych działań naprawczych, które powinny wpłynąć na poprawę jakości powietrza.  Planowane działania dotyczą przede wszystkim sektora komunalno-bytowego w zakresie likwidacji przestarzałych i nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz w zakresie termomodernizacji budynków. Zaplanowano do realizacji również działania naprawcze w sektorze transportu zarówno nakierowane na modernizację i utrzymanie istniejących dróg, dokończenie obwodnicy Opola, rozbudowę ścieżek rowerowych, optymalizację i rozbudowę komunikacji miejskiej, itp. Program zawiera również wiele działań wspomagających, których realizacja ma służyć uzyskaniu i utrwaleniu wymaganego efektu ekologicznego. Działania te dotyczą m. in. planowania przestrzennego, strategicznego rozwoju miasta, edukacji ekologicznej mieszkańców i wszystkich interesariuszy objętych Programem.

Integralną częścią „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego“ jest Plan Działań Krótkoterminowych zawierający m.in. informacje nt. działań krótkoterminowych informacyjnych, edukacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych, które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza, w przypadku ostrzeżeń; zestaw działań krótkoterminowych (informacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych), które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza oraz procedury postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych, czyli w przypadku ogłoszenia alarmu I stopnia (100 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) lub II stopnia (150 μg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) oraz tryb wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz wprowadzania określonych działań jest oparty na trzech poziomach ostrzegania:

  • Poziom 1 – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych  lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu;
  • Poziom 2 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w   powietrzu;
  • Poziom 3 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 Tekst programu znajduje się pod linkiem:

Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu