Herb Opole

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” – ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na następujące zadania:

        1. zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne:
              1)    przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
              2)    ogrzewanie gazowe;
              3)    ogrzewanie elektryczne;
              4)    ogrzewanie olejowe;
              5)    montaż pompy ciepła;
           6)   montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
        2. zakup i montaż ww. proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego;
        3. instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.
 
Uzupełniający nabór wniosków skierowany jest do Beneficjentów, którzy mają możliwość  wykonać inwestycję i rozliczyć tj. złożyć wniosek rozliczający R1 wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 października br.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem dotacji powinni składać wnioski P1 lub P2 o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 pok. 319 w godzinach pracy urzędu. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do dnia 17 sierpnia br. Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne, posiadające wszystkie wymagane dokumenty.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego kompletnego wniosku.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu