Czyste powietrze - oddech dla Opola

logo opoleHerb Opole
menu boczne

„CIEPŁE MIESZKANIE” NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

07/11/2022 Joanna Witos

Miasto Opole zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 listopada 2022r. w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8 (pokój nr 319), w godzinach pracy Urzędu lub w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter). Można też przesłać ją na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole lub na adres mailowy: osr@um.opole.pl.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Miasto Opole zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Miastem Opole.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.
Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.
Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.
Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejskie Centrum Świadczeń nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


Deklaracja Ciepłe mieszkanie
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu