Herb Opole

31 sierpnia 2017r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji dla zadań już zrealizowanych

07/07/2017 Aleksandra Węgrzyn
Prezydent Miasta Opola

informuje,

iż z dniem 31 sierpnia 2017r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Opola na podstawie uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola.

Mając na uwadze powyższe, informuje się wszystkich beneficjentów, którzy rozpoczęli już realizację lub zrealizowali zadania dot. likwidacji węglowego źródła ciepła i instalacji nowego ekologicznego źródła ciepła lub kolektorów słonecznych lub pompy ciepła, a planują złożenie wniosków o udzielenie dotacji, aby bezwzględnie do 31 sierpnia 2017r. zrealizowali rozpoczęte zadania i złożyli wnioski o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, III piętro pok. 319.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W dniu 6 lipca 2017r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę w sprawie określenia nowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie w  dniu 1 sierpnia 2017r.

Zgodnie z ww. Programem, dofinansowaniem będą objęte wyłącznie zadania, które zostaną rozpoczęte przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, po zawarciu umowy dotacji z Miastem Opole.


Dotacje będą udzielane na:

 • zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne;
 • zakup i montaż proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego;
 • instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.


Poprzez proekologiczne źródło ciepła należy rozumieć:

 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie olejowe;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.


Wysokość dofinansowania zgodnie z nowymi zasadami wyniesie:

 • 7000 zł dla osób fizycznych i  14000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu
  i instalacji nowego kotła gazowego;
 • 7000 zł dla osób fizycznych do wykonania podłączenia do sieci ciepłowniczej
  w zabudowie jednorodzinnej;
 • 20000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego, 1000 zł na każdy lokal na wykonanie instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz 2000 zł na każdy lokal, w którym zostało zlikwidowane węglowe źródło ciepła, na wykonanie instalacji wewnętrznej w lokalu, w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej;
 • 6000 zł dla osób fizycznych i 12000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu
  i instalacji nowego kotła olejowego lub ogrzewania elektrycznego;
 • 1000 zł dla osób fizycznych do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej, celem przyłączenia do sieci ciepłowniczej, w przypadku istniejącego już w budynku węzła cieplnego;
 • 5000 zł dla osób fizycznych i  10000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu
  i instalacji nowego kotła na paliwo stałe, spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą;
 • 7000 zł dla osób fizycznych i 14000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu
  i instalacji pompy ciepła;
 • 4000 zł dla osób fizycznych i  8000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które planują
wykonanie zmiany systemu ogrzewania lub zakup i montaż proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego i są  zainteresowane uzyskaniem dotacji na ww. zadania, prosimy o wstrzymanie się z rozpoczęciem realizacji inwestycji, do czasu wejścia w życie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola i podpisania umowy dotacji na nowych zasadach. Po wejściu w życie ww. uchwały, zamieszczone zostanie ogłoszenie o naborze deklaracji od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych udziałem w Programie.
Kawka
Strona internetowa dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Opola, w ramach programu KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu